VIS MOOT TEAM – отворен повик за студенти на трета година правни студии и втор циклус студии

Тимот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за меѓународна трговска арбитража, под менторство на проф. д-р Тони Дескоски, објавува отворен повик за прием на нови членови. Приклучете се на тимот кој 11 години

Read more…

Frankfurt Investment Arbitration Moot – отворен повик за студенти на втора и трета година правни студии и втор циклус студии

Тимот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за инвестициска арбитража се проширува. Искористете ја можноста да бидете дел од тимот кој учествува на натпреварот од областа на инвестициската арбитража,

Read more…

Упис на семестар за трет циклус на студии – докторски студии.

Почитувани,

Студентите кои запишуваат II, IV и VI семестар треба да донесат пријавен лист за запишување семестар, лист за заверување на семестар, две уплатници за такса од по 50,00 ден., и уплатница за платена школарина за соодветниот семестар. Студенитите кои не се во можност да го платат семестарот можат:

  1. да поднесат барање за плаќање на семестарот на рати (пропратено со соодветни докази за неможност за плаќање)
  2. да поднесат барање за мирување на студите (со соодветна документација за спреченост за студирање).

Студентите кои го завршиле VI семестар во учебната 2017/2018 година и не евидентирале учебна 2018/2019 треба тоа да го сторат со поднесување пријавен лист за запишување семестар и 50,00 ден. уплатница за такса.

Студентите кои од која и да било причина не евидентирале семестар или учебна година или не ги ставиле студиите во мирување се смета дека своеволно го прекинале студирањето. Следствено факултетот нема никакви обврски кон нив.

Студнетите кои се запишаа на докторски студии во вториот уписен рок во учебната 2018/2019 вториот, односно четвртиот семестар ќе го регулираат во текот на месец мај, за што ќе следува дополнителна информација.

Уписот на семестар ќе се одвива од 18 февруари 2019 (понеделник) до 27 февруари 2019 (среда) во период од 9:00 до 16 часот.

Студентите од говорно подрачје различно од македонскиот јазик можат преку Google translate да го преведат текстот. За сите нејаснотии слободно обратете се на овој мејл.

Ladies and Gentlemen,

Students enrolling in the second, fourth and fifth semesters should enroll in a semester for registration, a semester sheet, two fees for a fee of 50,00 denars and a paid tuition fee for the respective semester. Students who are unable to pay the semester can:

  1. to apply for payment of the semester installment (accompanied by appropriate evidence of inability to pay)

  1. to submit a request to stop the studies (with appropriate documentation for the lack of study).

Students who completed the VI semester in the academic year 2017/2018 and did not register a school year 2018/2019 should do this by submitting a registration list for the semester and 50,00 den. payment slip for a fee.

Students who for any reason did not record a semester or a school year or did not put the studies in standstill are considered arbitrarily stopped studying. Consequently, the faculty has no obligations to them.

Students who enrolled in doctoral studies in the second enrollment term in the academic year 2018/2019 will regulate the second, i.e. the fourth semester in May, which will be followed by additional information.

The semester entry will take place from February 18, 2019 (Monday) until February 27, 2019 (Wednesday) from 9:00 to 16:00.

Students from a spoken language other than the Macedonian language can translate the text via Google Translate. For any ambiguity, feel free to contact this email.

Раководител на Библиотеката на Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Head of the Library at the Faculty of Law “Iustinianus Primus” in Skopje

Тркалезна маса

На 8.2.2019 година, на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје се одржа тркалезна маса. За повеќе информации кликнете на самиот наслов…

СООПШТЕНИЕ ЗА УПИС И ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР 2019 година

Почитувани студенти,

Соопштенијата за упис и заверка на семестар додипломски и постдипломски студии може да се превземат подолу.

Соопштение за запишување на II, III, IV семестар 2019.

Заверка на мастер VII семестар и запишување на VIII семестар и презапишување 2019.

 

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

 

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА – ДОСТАПЕН ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

Изминатите три години Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Правниот факултет „Јустинијан Прави“ работеа на првиот Коментар на Законот за кривичната постапка од 2010 година. Aнгажманот на авторите (Г.Калајџиев, Г.Лажетиќ, Л.Неделкова, М.Денковска, М.Тромбева, Т.Витларов, П.Јанкуловска, Д.Кадиев) е преточен во практична алатка која ќе помогне за воедначена примена на Законот.

Коментарот е првенствено наменет на практичарите, судиите и обвинителите, адвокатите и обвинетите, полициските службеници и сите други кои се занимаваат со казнената постапка, вклучително и новинарите. Текстот бездруго ќе биде корисно четиво и за сите кои допрва се обучуваат во вештините на казненото право, студентите по право и безбедност, постдипломци од различни области и докторанти. Целокупниот проект беше финансиски поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Коментарот на Законот за кривичната постапка може да се преземе тука.

 

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА (втор уписен рок)

СООПШТЕНИЕ

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

(втор уписен рок)

Oбјавени се cлободни места за запишување студенти во вториот уписен рок кој ќе се реализира во периодот од 8 јануари до 22 февруари 2019 година.

На следниот линк можете да го погледнете соопштението и сите потребни информации. ТУКА

Втор уписен рок за студенти на втор циклус студии

Согласно  Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, објавени се Слободните места за запишување студенти во вториот уписен рок кој ќе се реализира во периодот од 8 јануари до 22 февруари 2019 година.

Повеќе информации на следниот ЛИНК: