СООПШТЕНИЕ

Испитите од 1.7.2022 и 29.06.2022 кај проф. д-р Ана Чупеска се презакажуваат за 4.7.2022 во 10.30 во кабинетот ТЕМПУС долен.
Се однесува на: сите изборни и опциони предмети, етнички конфликти во меѓународните односи и Современи политички теории.
Студентите да понесат со себе индекс, заради пишување оценки.

СООПШТЕНИЕ

Резултати од завршниот испит по предметот јавна администрација одржан во јунската дополнителна сесија, на 27.6.2022 г.

Катедра по административно право и јавна администрација

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внесѕвањето на оценки во индекс, од летната испитна сесија за испити положени кај проф. д-р Ана Чупеска ќе се одвива на 22 јуни во 11 часот и на 27ми јуни во 10 часот. Студентите да понесат со себе копија од iknow.

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите кои полагале англиски јазик (Правни студии и Односи со Јавност) дека оцените ќе може да се внесат во индекс во понеделник, 27.06.2022 во 11.30 часот пред студентски прашања на Правен факултет. Оцените не мора да се земат лично.

Д-р Зорица Трајкова Стрезовска

Известување за студентите на политички студии, новинарство и односи со јавноста – впишување оценки кај проф. д-р Ненад Марковиќ и проф. д-р Иван Дамјановски – јунска сесија 2022 г./ Information for the students of the courses in political science, journalism, and public relations – grade registering for courses taught by Nenad Markovikj, PhD and Ivan Damjanovski, PhD – June exam session 2022

Известување за студентите на политички студии, новинарство и односи со јавноста – впишување оценки кај проф. д-р Ненад Марковиќ и проф. д-р Иван Дамјановски – јунска сесија 2022 г.

Почитувани студенти,

Впишување на оценки од втората декада на јунската сесија 2022 година кај проф. д-р Ненад Марковиќ и проф. д-р Иван Дамјановски ќе се врши на 21.06.2022 (вторник) година во ТЕМПУС просторијата, по следниот распоред:

12:00 – 12:30ч. – цивилно општество

12:30 – 13:00ч. – политичка филозофија и политички теории (по тој редослед)

13:00 – 13:30ч. – добро владеење и управување, политичка култура, политичка митологија (по тој редослед).

Ве молиме за навременост и точност. Доколку не можете лично да дојдете по оценка, ве молиме да го пратите индексот по друг студент/ка. Доколку некој студент/ка нема впишана оценка или средено досие од првата декада, ве молиме да дојдете на закажаните термини. Наредниот датум за впишување оценки и средување на досиејата ќе биде на почетокот на јули (3 или 4 јули) за што ќе бидете дополнително информирани.

од професорите

Information for the students of the courses in political science, journalism, and public relations – grade registering for courses taught by Nenad Markovikj, PhD and Ivan Damjanovski, PhD – June exam session 2022

Dear students,

Grade registering for the second decade of the June exam session 2022 for courses taught by Nenad Markovikj, PhD and Ivan Damjanovski, PhD will take place on 21st June 2022 (Tuesday) in the TEMPUS classroom, according to the following schedule:

12:00PM – 12:30PM. – civil society

12:30PM – 13:00PM – political philosophy and political theories (in the specific order)

13:00PM – 13:30PM – good governance, political culture, political mythology (in the specific order).

Please be punctual and on time. If you are unable to attend personally, please give your index to a colleague. If any student did not register his/her grade in the first decade or has issue in his/her dossier for one of the following courses, please attend according to the schedule. The following opportunity (term) for registering grades and addressing dossier matters will occur at the beginning of July (3rd or 4th July) related to which an additional, precise information will be released.

the professors

СООПШТЕНИЕ

Резултати од спроведен завршен испит по предметот јавна администрација на 13.6.2022 г.

Катедра по административно право и јавна администрација