ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ: VIII-МИ СЕМЕСТАР: ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Се известуваат студентите кои ја оптирале предметната програма право на интелектуална сопственост, како изборна во рамките на VIII-миот семестар на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право, дека за истата ќе се држи само менторска настава, од причина што не е формирана група од најмалку 21 студент. Во поглед на начинот на полагање и испитната литература, консултации ќе се држат на 06.03.2018 година, од 12:30 часот, во продеканскиот кабинет на проф. д-р Неда Здравева.