Испит и влезен колоквиум по Граѓанско процесно право

Влезен колоквиум по предмето Граѓанско процесно право ќе се одржи на 6.11.2017 година во 15:00 часот во АМФ.9

Завршен испит по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на 10.11.2017 година во 10:00 часот во АМФ.4