Испит по предметот Право и Информатичка технологија

Испитот по предметот Право и Информатичка технологија во дополнителната(казнена) сесија ќе се одржи на 14.11.2017 година во 14:00 часот во Компјутерска училница.