ИСТОРИЈА НА ПРАВОТО – РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ ПРВ ДЕЛ -10.11.2017

Во прилог се резултати од завршно оценување прв дел Историја на право. ТУКА