Право на интелектулна сопственост – двегодишни студии

Студентот покрај задолжителните предмети, полага уште пет изборни предмети кои носат по 6 кредити од факултетската листа на опциони предмети од областа на правните науки и тоа: еден изборен предмет во седмиот семестар, два изборни предмети во осмиот семестар и два изборни предмети во деветтиот семестар. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ
Задолжителни предмети
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Вовед во правото на интелектуална сопственост 5,5 9 7 Преземи
2 Право на патенти 5,5 9 7 Преземи
3 Право на трговски марки и географски називи 5,5 9 7 Преземи
4 Авторско право и сродни права 5,5 9 8 Преземи
5 Економика на интелектуалната сопственост 5 8 8 Преземи
6 Конкурентско право 5 8 9 Преземи
7 Право на информатичка технологија 5 8 9 Преземи
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux