Римско право и приватноправна традиција – едногодишни студии

Студентот треба да избере минимум еден од задолжителните предмети, а останатите четири предмети да се изборни предмети од модулот што е избран или опциони предмети, со тоа што вкупниот број на кредити во 9-ти семестар да изнесува 30 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Римско право и современо компаративно право 5 8 9 Преземи
2 Историја и извори на римското право 5 8 9 Преземи
3 Теории и институции на римското право 5 8 9 Преземи
4 Латинска правна терминологија 5 8 9 Преземи
5 Правна реторика 5 8 9 Преземи
МОДУЛ А - Римско право
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Пандектно право 5 8 9 Преземи
2 Римско јавно право 3,5 6 9 Преземи
3 Јустинијаново законодавство 3,5 6 9 Преземи
4 Римска реторика 3,5 6 9 Преземи
5 Римско кривично 3,5 6 9 Преземи
6 Византиско право 3,5 6 9 Преземи
МОДУЛ Б - Приватноправна традиција
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Ius commune и европско приватно право 5 8 9 Преземи
2 Заложно право (историски и современи аспекти) 3,5 6 9 Преземи
3 Историски аспекти на сопственоста 3,5 6 9 Преземи
4 Големи правни системи и кодификации 3,5 6 9 Преземи
5 Римско и европско договорно право 3,5 6 9 Преземи
6 Ius commune i 3,5 6 9 Преземи
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin