СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НАСЛОВ НА ТРУДОТ  ДАТУМ  ЧАС  ПРОСТОРИЈА 

 

Дарко Чавкоски  Трговските марки во фармацевтската индустрија во регионот на Југоисточна Европа  13.12.2023 

(СРЕДА) 

13:00  Стара сала за ННС 
Христина Танеска  забелешка: Извештајот е пројден на ННС одржан на 30.08.2023 година  Органи на стечајна постапка  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

11:00  Стара сала за ННС 
Лирим Сулејмани  Анализа на правната рамка за гаранции за потекло на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и можности за нивна имплементација  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

12:00  Стара сала за ННС 
Артан Лимани  Осигурување и надомест на штета од автоодговорност пред друштвата за осигурување во правото и практиката на Република Македонија  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

13:00  Стара сала за ННС 
Александар Спасовски  Недостатоци во домашното законодавство во областа на нафтената индустрија и степен на имплементација на европското законодавство  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

14:00  Стара сала за ННС 
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux