СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НАСЛОВ НА ТРУДОТ  ДАТУМ  ЧАС  ПРОСТОРИЈА 

 

Оливер Штериов  Неживотно осигурување  06.02.2024 

(ВТОРНИК) 

12:00  Стара сала за ННС 
Ирена Савевска  Акционерско друштво – поим и системи на управување  06.02.2024 

(ВТОРНИК) 

13:00  Стара сала за ННС 
Зоран Герасимовски  Споредбено правни аспекти на гарантирањето на продавачот за правните својства на стварта во договорот за продажба  06.02.2024 

(ВТОРНИК) 

13:00  Предавална 4 
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux