СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НАСЛОВ НА ТРУДОТ  ДАТУМ  ЧАС  ПРОСТОРИЈА 

 

Албина Џемаиљи  Водење на управни постапки пред органите на единиците на локалната самоуправа со посебен осврт на Општина Шуто Оризари  06.02.2024 

(ВТОРНИК) 

11:00  Судница 1 
Тања Милева  Усната расправа како задолжителна фаза во управен спор и другите судски постапки  06.02.2024 

(ВТОРНИК) 

12:00  Судница 1 
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux