СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.05.2020 година  во 12 часот, кандидатот  Кристијан Давидовски ќе го брани својотмагистерски труд на тема: ,,Концептот на регистрирана заедница во правниот систем на Република Северна Македонија.  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

06/06/2020

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.05.2020 година  во 13 часот, кандидатката Надица Упчева ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Правото на абортус на гестацискиот носител при постапкта за сурогат мајчинство.  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

06/06/2020

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 08.05.2020 година  во 11 часот, кандидатот Владимир Цветаноски ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Извршувањето врз недвижности заради наплата на парично побарување во македонското право и практика.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 05.05.2020 годинa во 13.30 часот, кандидатот Амир Имери ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Организација, структура и надлежности на трудовиот инспекторат во македонскиот трудово-правен систем

Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 30.04.2020 година (четврток) во 12 часот, кандидатот Марио Александар Младеновски ќе го брани својот магистерски труд на тема:,,Видови авторски дела“. Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 30.04.2020 година (четврток) во 13 часот, кандидатката Ивана Ужевска ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Нуклеарното оружје и меѓународното хуманитарно право.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 24.04.2020 година (петок) во 14 часот, кандидатот Петар Трајковски ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Положбата на корпоративните одбори и начинот на остварување на корпоративна контрола“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft Teams“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 23.04.2020 година (четврток) во 13 часот, кандидатот Ванѓел Ѓорѓиев, ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Вистина и правда: (Не)комплементарноста на механизмите на транзициска правда – кривично гонење и комисии за вистина“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 23.04.2020 година (четврток) во 10 часот, кандидатот  Мартин Димовски ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Криминолошки аспекти на корупцијата како облик на организиран криминал“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,skype“.

 

Од Правниот факултет

С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.04.2020 година (вторник) во 10 часот, кандидатот Беким Шерифи ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,Докажување во арбитражна постапка“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје