СООПШТЕНИЕ

Се информираат студентите кои ги имаат избрано предметите политичка култура и политичка митологија кај проф. д-р Ненад Марковиќ во летниот семестар 2018-2019 академска година, дека консултациите по предметот ќе се одвиваат секој петок од 9 до 11 часот во ТЕМПУС просторијата. Првата средба ќе се одржи на 19 април (петок).

ДОГОВОРНО ПРАВО: VII-МИ СЕМЕСТАР: РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во ПРИЛОГ се резултатите од завршното оценување по наставниот предмет договорно право. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 17.04.2019 година, од 11:00 до 11:15 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 11:15 до 11:30 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид.

COMPETITION & ANTITRUST: РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во ПРИЛОГ се резултатите од завршното оценување по наставниот предмет Competition & Antitrust. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 11.04.2019 година, од 11:00 до 11:15 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 11:15 до 11:30 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид

(ОБНОВЕНО) ОТШТЕТНО ПРАВО: ТЕРМИНИ ЗА ПОСЕТА НА ГРАЃАНСКИ СУДЕЊА

Во ПРИЛОГ се дадени изменетите термини за посета на граѓански судења пред Основниот суд Скопје 2 Скопје, за студентите кои ја слушаат предметната програма отштетно право, како изборна во VIII-миот семестар, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Термините и распоредот по групи се фиксни и не подлежат на промени, од причина што истите се најавени на Судската полиција. Студентите се должни со себе да носат индекс и документ за лична идентификација. Исто така, студентите кои посетуваат судења се должни да се најават во Судот десет минути пред соодветниот термин на рочиштето.

Н. Гавриловиќ

ОТШТЕТНО ПРАВО: VIII-МИ СЕМЕСТАР: РЕДОВНА НАСТАВА

Се известуваат студентите кои ја избрале предметната програма отштетно право, како изборна во рамките на VIII-миот семестар на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право, дека за истата ќе се држи и редовна настава, од причина што во меѓувреме е формирана група од најмалку 21 студент. Редовната настава ќе се спроведува секој понеделник, од 13:00 часот и во амф. 4, согласно веќе објавениот силабус за предметната програма, а почнувајќи од 25.03.2019 година.

Н.Гавриловиќ

КОНКУРЕНТСКО ПРАВО: ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Се известуваат студентите кои ја слушаат предметната програма конкурентско право, како задолжителна во рамките на VIII-миот семестар на насоката за право на интелектуална сопственост, дека за истата ќе се држи само менторска настава, од причина што на насоката не е запишан најмалку 21 студент. Во поглед на начинот на полагање и испитната литература, консултации ќе се држат на 18.03.2019 година, од 11:30 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ.

Н. Гавриловиќ

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ – VIII-МИ СЕМЕСТАР – ТЕМИ ЗА Н.И. РАБОТА И ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Во ПРИЛОГсе темите за научно-истражувачки работи за студентите од мастер студиите на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право кои ја оптирале предметната програма право на интелектуална сопственост, како изборна во рамките на VIII-миот семестар. Доколку некои студенти не се наоѓаат на списокот во прилог, се молат да се пријават кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ со испраќање на име и презиме и бр. на индекс на neno.gavrilovic@gmail.com. Рокот за предавање на изработените теми за научно-истражувачки работи е денот на полагање на завршниот испит. Испитната литература е наведена во силабусот за предметната програма даден во ПРИЛОГ. Во поглед на начинот на полагање, консултации ќе се држат на 18.03.2019 година, од 11:00 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ.