ОТШТЕТНО ПРАВО: VIII-МИ СЕМЕСТАР: РЕДОВНА НАСТАВА

Се известуваат студентите кои ја избрале предметната програма отштетно право, како изборна во рамките на VIII-миот семестар на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право, дека за истата ќе се држи и редовна настава, од причина што во меѓувреме е формирана група од најмалку 21 студент. Редовната настава ќе се спроведува секој понеделник, од 13:00 часот и во амф. 4, согласно веќе објавениот силабус за предметната програма, а почнувајќи од 25.03.2019 година.

Н.Гавриловиќ

КОНКУРЕНТСКО ПРАВО: ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Се известуваат студентите кои ја слушаат предметната програма конкурентско право, како задолжителна во рамките на VIII-миот семестар на насоката за право на интелектуална сопственост, дека за истата ќе се држи само менторска настава, од причина што на насоката не е запишан најмалку 21 студент. Во поглед на начинот на полагање и испитната литература, консултации ќе се држат на 18.03.2019 година, од 11:30 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ.

Н. Гавриловиќ

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ – VIII-МИ СЕМЕСТАР – ТЕМИ ЗА Н.И. РАБОТА И ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Во ПРИЛОГсе темите за научно-истражувачки работи за студентите од мастер студиите на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право кои ја оптирале предметната програма право на интелектуална сопственост, како изборна во рамките на VIII-миот семестар. Доколку некои студенти не се наоѓаат на списокот во прилог, се молат да се пријават кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ со испраќање на име и презиме и бр. на индекс на neno.gavrilovic@gmail.com. Рокот за предавање на изработените теми за научно-истражувачки работи е денот на полагање на завршниот испит. Испитната литература е наведена во силабусот за предметната програма даден во ПРИЛОГ. Во поглед на начинот на полагање, консултации ќе се држат на 18.03.2019 година, од 11:00 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ.

ПОД ИСПРЕКИНАТИТЕ ЛИНИИ РЕЗУЛТАТИ 2017/2018

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ПОД ИСПРЕКИНАТИТЕ ЛИНИИ РЕЗУЛТАТИ 2017/2018

ДОГОВОРНО ПРАВО (VII-МИ СЕМЕСТАР): РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во прилог се резултатите од завршното оценување по предметната програма договорно право кои може да ги сименете ТУКА. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 13.02.2019 година, од 10:00 до 10:30 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 10:30 до 11:00 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид.

Н. Гавриловиќ

Финансово право – резултати од завршен испит (19.9) и термин за оцени

Почитувани студенти,

во прилог се резултатите од завршниот испит по предметот Финансово право спроведен на 19.9.2018 година. Увид во тестовите може да извршите во среда (26.9.2018) во 12 часот во кабинетот на доц.д-р Елена Нешовска Ќосева.

Терминот за оцени и усно допрашување (ЕДИНСТВЕНО на студентите кои изречно се наведени во списокот) е четврток 27.9.2018 година во 11 часот во амф.8. Во овој термин оцени ќе можат да земат и студентите кои испитот го положиле во некоја од претходните испитни сесии.

Резултати. ТУКА