Консултации по предметот Авторско право

Консултации по предметот Авторско право на втор циклус студии по право на интелектуална сопственост ќе се одржат во вторник, 23 декември во 10 часот во кабинетот на проф. д-р Родна Живковска.

ДОГОВОРНО ПРАВО: ТЕМИ ЗА НИР И ЗА АКТИВНОСТ (СТАТУС 19.11.2019)

Во прилог се дадени темите за научно-истражувачи работи и за активност за студентите кои го слушаат наставниот предмет договорно право, како задолжителен, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Рокот за предавање на изработените теми е денот на полагање на завршниот тест. Студентите кои не земале теми, истото можат да ги направат со праќање на електронска пошта до проф. д-р Ненад Гавриловиќ на neno.gavrilovic@gmail.com, со наведување на име и презиме и број на индекс, или пак за време на наставата. Дополнителни насоки за изработка на темите ќе бидат дадени на наставата во рамките на четвртата недела.

Н. Гавриловиќ

ДОГОВОРНО ПРАВО: ТЕРМИНИ ЗА ПОСЕТА НА ГРАЃАНСКИ СУДЕЊА

Во прилог се дадени термините за посета на граѓански судења пред Основниот граѓански суд Скопје, за студентите кои го слушаат наставниот предмет договорно право, како задолжителен, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Притоа, ако на списокот се наоѓаат и студенти кои се запишани во IX-тиот семестар, следењето судења на нив се однесува единствено доколку го слушаат наставниот предмет договорно право како задолжителен, а инаку е опционо. Термините и распоредот по групи се фиксни и не подлежат на промени, од причина што составот на групите е најавен на Судската полиција. Студентите се должни со себе да носат индекс и документ за лична идентификација. Исто така, студентите кои посетуваат судења се должни да се најават во Судот десет минути пред соодветниот термин на рочиштето.

Н. Гавриловиќ

ВОВЕД ВО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ: ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Се известуваат студентите кои го слушаат наставниот предмет Вовед во право на интелектуална сопственост, како задолжителен предмет во 7ми и 9ти семестар на насоката право на интелектуална сопственост, дека за истиот ќе се одржи менторска настава во кабинетот на проф. д-р Владо Бучковски во следните термини: 18 и 25 ноември во 12:00 часот. На консултативните средби ќе биде соопштен начинот на полагање на испитот и испитната литература.

КОНКУРЕНТСКО ПРАВО: ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Се известуваат студентите кои го слушаат наставниот предмет конкурентско право, како задолжителен во рамките на IX-тиот семестар на насоката за право на интелектуална сопственост, дека за истиот ќе се држи само менторска настава, од причина што на насоката не е запишан најмалку 21 студент. Во поглед на начинот на полагање и испитната литература, консултации ќе се држат на 14.11.2019 година, од 13:00 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ.

Н. Гавриловиќ

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ КАЈ Ј. ДАБОВИЌ, Н. ГАВРИЛОВИЌ И Н. ЗДРАВЕВА

Се известуваат студентите кои оптирале наставни предмети што се слушаат кај проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, проф. д-р Ненад Гавриловиќ и проф. д-р Неда Здравева, во рамките на IX-тиот семестар, дека за истите ќе се држи само менторска настава, од причина што не е формирана група од најмалку 21 студент. Притоа, во однос на испитната литература и начинот на полагање, се закажуваат консултации во следниве термини:

  • за наставниот предмет договори на автономната трговска практика, консултации ќе се држат на 14.11.2019 година, од 12:30 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ.
  • за наставните предмети потрошувачко право,  интернет право и право на интелектуална сопственост, консултации ќе се држат на 14.11.2019 година, од 16:00 часот, во мал амф. 1.

Н. Гавриловиќ

Н. Здравева