СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,

Начинот на реализација на дејностите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19, се уредени со следниве акти што ги објавувавме со цел да се запознаете со нивната содржина:

  • Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ, бр. 76 од 24.3.2020 година),
  • Правилникот за начинот на реализација на дејностите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19 (Универзитетски гласник бр. 489, 25 март 2020 година) и
  • Одлуката за начинот на реализација на дејностите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19 (донесена на седницата на ННС на 3.4.2020 година).

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во целост ја реализира наставата со примена на средства за електронска комуникација (e-mail, Microsoft Teams, ZOOM и др.). Секој студент доби e-mail со екстензија @students.pf.ukim.mk со цел непречено користење на Microsoft Teams (упатсвото за активирање на мејл адресите и користењето на Microsoft Teams се веќе објавени на веб на Факултетот).

За начинот на реализација на јунската испитна сесија која согласно Глобалниот календар на активности на УКИМ и на Факултетот започнува на 1 јуни 2020 година, студентите ќе бидат дополнително навреме известени преку официјалната веб страница на Факултетот. Испитната сесија ќе се спроведе на начин што ќе обезбеди студентите редовно да можат да ги остваруваат своите права во овие околности, истовремено почитувајќи ги принципите на висок квалитет во образованието

Одбраната на магистерските и докторските трудови може да се врши во целост со примена на видеоконференциска платформа, за што секој студент поединечно ќе биде навреме известен.

Седниците на органите и на внатрешните организациони единици на Факултетот (наставно-научен совет, деканатска управа, колегиуми на постдипломски студии, институти) редовно се одржуваат преку средства за електронска комуникација.

Службата за студенстки прашања работи секој ден за издавање на итни документи што им се потребни на студентите. Исто така, вработените во Службата за студентски прашања ви се достапни во секое време на нивните мејл адреси објавени на веб на Факултетот.

Деканатот ви стои на располагање за сите прашања на мејл адресите објавени на веб на Факултетот. Може да не контактирате и преку Microsoft Teams.

Следете ги официјалните соопштенија што редовно ги објавуваме на веб на Факултетот.

Останете во добро здравје.

Со почит,

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 13.05.2020 година  во 11 часот, кандидатот Светислав Васев ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Интегрирана наспроти децентрализирана супервизија на небанкарски финансиски институции.  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“ и „Viber“.

 

 Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

06/06/2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ОСМИ СЕМЕСТАР

Почитувани,

Студентите запишани на мастер студии – втор уписен рок имаат обврска да запишат задолжителни и изборни предмети од ОСМИОТ семестар и да уплатат ВТОРА рата.

Во прилог ви испраќаме Word документ што треба да се пополни и да се испрати електрноски пополнет задолжително со уплатница за уплатена втора рата во pdf или jpg формат на следниов мејл: ikt@pf.ukim.edu.mk

Испратените предмети ќе ви бидат запишани во IKNOW системот.

Документ за насоки од правни студии

Документ за останатите насоки од другите студии

Во прилог ви испраќаме линк од студиите на веб страната на Правниот факултет за полесно избирање на предметите:

https://pf.ukim.edu.mk/правни-студии/

https://pf.ukim.edu.mk/politichki-studii/

https://pf.ukim.edu.mk/studii-po-novinarstvo/

https://pf.ukim.edu.mk/odnosi-so-javnost/

НАПОМЕНА: Студентите од следниве подолу набројани правни насоки треба да изберат задолжително модул А или Б.
Граѓанско материјално и процесно право, Деловно право, Казнено право, Римско право и приватноправна традиција, Историја на правото, Корпоративно право.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,

ве известуваме дека се направени e-mail со екстензија @students.pf.ukim.mk за  сите студенти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

Ве молиме, да ги активирате своите мејлови, бидејќи преку овие мејл адреси ќе се поврзувате на онлајн предавања преку апликацијата Microsoft Teams.

Подетални упатства се дадени во прилог.
TeamsforEducation_QuickGuide MKD

Упатство за Microsoft Teams и e-mail

Internet Casino Games – Read the Reviews Before You Sign Up

On-line Casino Games - Read the Reviews Before You Sign Up
Many People are asking, what is the simple way to earn money playing casino games. With the prevalence of the internet gambling websites, people now have no excuse to not join in and participate in the fun. When there are many ways that you can make money from the casino, among the most popular methods is the combination of blackjack and slots.

Although Online casinos are more convenient than going to a casino, it is still important to find out more about the websites to be sure that it is legal in your region. Most online casinos offer promotions such as free spins or bonuses that provide the visitor incentive to continue playing. It’s thus vital to ensure that the website provides these promotions and benefits before you play the matches.

Blackjack is a Really popular Game and is played in nearly every casino. It’s the most popular casino slot machine. At the blackjack table, players compete against each other for the highest cards that they can hold. The best players usually take home the majority of the chips.

Roulette is another casino game which is popular. Players compete against each other for the greatest number of consecutive wins. The player having the most consecutive wins will win the jackpot.

1 way to perform slots would be to sign up for a free Spins program. This is where the player must perform a predetermined amount of twists, either twenty-five spins or fifty twists, based on the promotions, to keep their accounts active.

Spins are Utilized to Win money. You twist for blackjack or roulette and then the casino has the option of putting you in cash or bonus position. They can also provide you with a free spin in order to get folks to sign up for the bonus offer. Of course, you could also earn money by keeping a spin on the sport, which you may do by depositing it in the machine to make a deposit and also keep tabs on your amount of spins.

Occasionally There’ll be promotional offerings for spins at different times of the day. The spins which you get will depend on how long the casino offers you. Sometimes you get spins for a restricted amount of twists on particular days. There are times once the casino will offer free spins during certain specific events.

Some casinos offer free
Spins after depositing the entire quantity. These free spins are usually only for a restricted amount of twists. If you would like more twists, you’ll need to pay the full amount that you originally put in.

In Some situations, the casino webbyslot.com will require a individual to have a certain amount of free spins before they are able to take advantage of the promotion. After the person has completed the set amount of spins, they may be asked to purchase additional spins so as to keep their account active. There isn’t much a person can do if they’ve reached the necessary variety of twists.

If You would like to test out the game of blackjack at no cost, you need to know the principles and tips of the game before you perform . This is the easiest way to become a much better player. The individual should ask the dealer if they would like them to inform her or him the exact cards and turn played when they played with the very first spin. Then, the participant must ask the dealer how many more times they played with in this spin along with the dealer should show the players how many spins they played in this particular spin.

Slots and Poker would be both casino games that lots of people find the most enjoyable. However, it’s never a bad idea to become involved with the game of blackjack because this game is known for its high payout. Obviously, free of charge spins, the individual must keep playing so as to keep up the bonus amount and keep the accounts active.

There are lots of Various ways to play with the games of slots and blackjack and roulette at The online casino websites. If you are looking for a place to play and are Having difficulty deciding on a web site, here are a few websites which provide Free spins and a review of those websites.

Where To Find Legal Fuck Websites?

Before the technology with the net, locating a no-strings-attached partner who was simply considering making love was obviously a headache. According into a 2013 analyze from the Pew Research Middle, 11% of yankee adults — and 38% of those that had been single and searching to get a partner — said they used mobile dating apps or online dating sites. Latino senior dating to meet lonely dating site for yourself single again, are interested in young online dating. Lots of hot models to watch live, Graphic content, Lots of sexy features, Can chat directly to the models in a private conversation. Granted, that also means that if you’re looking for the most possible matches, and the service is very proud of its matching algorithm When you sign up, you fill out a remarkably lengthy profile full of questions that will be used to help other people find you, and to help you match other people.

This works as a win-win situation where women can get access to premium features to find people they are interested in and men meet more women in these sites. You can even take up a group for the purpose of local available singles who would like to interact socially and find new friends. Once the sufferer becomes fastened, the scammer actively seeks approaches to dupe anyone into mailing money, which may take place in two basic methods. In addition to BeLinked, you can find apps for anyone looking for a great a lot more specific niche market dating software than The Little league. Some gurus contend how the open mother nature of online dating sites — which is, the fact a large number of users will be strangers one to the other — has generated a a smaller amount civil internet dating https://besthookupssites.com/ environment and so can make it challenging to hold persons in charge of their very own behavior.

This kind of term can be slang — usually for the purpose of young women exactly who use online dating sites services to fit with elderly, wealthier males who supply them with financial support for some reason. Despite a rocky road that eventually involved a high-profile lawsuit, the site finally added same-sex dating in 2013, too. Going incognito so that nobody disturbs you while you are chatting with a special person, is one of the definitive features of this app. Com List and Tricks Skincare Makeup Tips Sexual Orientations Gay Dating Reviews General Dating Race and tested the offline perks.

That does not mean that hookup sites usually are not packed with scams and people who look to separate from your cash. Since online dating sites sites and programs are already built to connect persons easily and quickly, you will have higher potential for success in the event you try to find days online. A popular dating website that rocks, BeNaughty offers tens of thousands of contacts that you can search, browse or flirt with anytime. Our Time is yet another site originated by the creators of, so it is similar in style to that site, as well as, and uses a matchmaking algorithm to generate matches based on your personality profile.

I was going through a rough break up and I just wanted to fuck but I had formed never thought about using an online dating app until my friend told me about Fuckmeets. In our series of articles on dating, relationships, love and sex, we round up the top disability dating sites so you can find that special someone, or a great friendship. If you’re looking for an adult friend finder” type of experience, might actually be too PG for you; it’s not just a hookup site, it’s a romance site — at least, it’s trying to be. For people who are looking for only three or four shades of gray, it’s a great option.

Дамјановски, д-р Иван