Оценки по предметот Казнено процесно право

Запишување  на Оценки по предметот Казнено процесно право во понеделник на ден 26.02.2018 година во 13:00 часот во кабинетот на предметните доценти.