КОНКУРС ЗА СТУДЕНТ/-КА КОЈ/-А ДИПЛОМИРАЛ/-А СО НАЈДОБАР УСПЕХ ВО 2016/2017 ГОДИНА

Се повикуваат студентите кои дипломирале во учебната 2016/2017 година со просечна оценка не помала од 9,00 да се јават на студентски прашања заради определување на најдобар студент за таа година.

Условите кои треба да се исполнат се следниве:

  • Завршување на студиите од прв циклус во роковите определени за исполнување на сите обврски за студиската програма во рок не подолг од 6 месеци од завршувањето на учебната година (на 14.9.2017)
  • Стекнати 18О ЕКТС кредити
  • Просечната оценка да не е помала од 9.00

Студентите кои ги исполнуваат овие услови да го пополнат образецот во прилог и да го достават во службата за студентски прашања најдоцна до 02.03.2018. ТУКА