Меѓународно приватно право – термин за завршен испит (мартовска казнена сесија)

Почитувани студенти,
Испитот по меѓународно приватно право ќе се одржи на ден 20.03.2018 година во 12 часот. Завршниот испит задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 16.03.2018 година со поднесување на пријава и доказ за платен административен надоместок од 1000 денари.