Односи со јавност – Деветти и десетти семестар за сите насоки

ДЕВЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Теории и концепции на односите со јавноста35
2Социологија на комуникации35
3Техники на односите со јавноста35
4Изборен предмет од Факултетот2,54
5Изборен предмет од Факултетот2,54

 

ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Корпоративна комуникација35
2Односи со медиуми35
3Односи со јавност во јавната администрација35
4Изборен предмет од Факултетот2,54
5Опционен предмет од Универзитетот23
Изработка на магистерски труд10815