КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ КАЈ Ј. ДАБОВИЌ, Н. ГАВРИЛОВИЌ И Н. ЗДРАВЕВА

Се известуваат студентите кои оптирале предметни програми што се слушаат кај проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска, проф. д-р Ненад Гавриловиќ и проф. д-р Неда Здравева, во рамките на IX-тиот семестар, дека за истите ќе се држи само менторска настава, а од причина што не е формирана група од најмалку 21 студент. Притоа, во однос на начинот на полагање, се закажуваат консултации за 29.11.2017 година, во 12:00 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ.