ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ – ЛИСТА (УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ)

Конкурсната комисија за прв циклус студии ја објави прелиминарната ранг листа (успех од средно образование) на кандидатите за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Прелиминарната ранг листа е објавена во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземе ТУКА.
ВАЖНА НАПОМЕНА: Колоната “кофинансирање” во табелата означува дали кандидатот при електронското пријавување избрал да се рангира во квота со кофинансирање, доколку не се рангира во државна квота. Квотата во која што кандидатот е примен се наведува во конечната ранг листа во зависност од бројот на пријавени кандидати според објавените слободни места за упис во секоја од квотите
Кандидатите за запишување имаат право на приговор на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите до 05/09/2018 (среда) до 09.00 часот. Поуката за поднесување приговор може да се преземе ТУКА.
Конкурсна комисија