СООПШТНИЕ

Се известуваат студентите дека од 1 јуни 2020 година (понеделник), Службата за студентски прашања и архивата на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје работат со странки секој работен ден од 11-14 часот.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.06.2020 година во 12 часот,  кандидатката Верица Димитријевска ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Улогата на Саудиска Арабија на Блискиот Исток“.

  Одбраната ќе се одржи Судница 1.

 Од Правниот факултет

 „Јустинијан Први“ во Скопје

29/05/2020

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје соопштува дека одбраните за кандидатите во табелата дадена во прилог ќе се одржат во стара сала за ННС во наведените термини.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

28/05/2020

Прилог табела

Датум Час Кандидат Тема
02.06.2020 09 Ивона Чакаревска Органи на стечајна постапка
12 Фросина Павлевска Правно уредување на стечајот и на стечајната постапка и причини за долгото траење на стечајните постапки според македонското право
03.06.2020 09 Андријана Јадровска Европски прописи за режимот на водите
12 Благица Алексова Органи на стечајната постапка и намирување на побарувањата на стечајните доверители според македонското право
04.06.2020 09 Саманда Мазникар „Основање на акционерско друштво“
12 Искра Стојанова Правно уредување на односот помеѓу градежништвото и заштитата на животната средина
12.06.2020 09 Марија Кукоска Животно осигурување и видови животно осигурување
12 Маја Саздова Маркетинг анализа на малите и средните претпријатија
08.06.2020 09 Христијан Ѓорѓевиќ Договор за кредит и правни последици од задоцнето плаќање
12 Мартина Андоновска Акционерско друштво како форма на трговско друштво
09.06.2020 09 Елена Котевска Длабинската анализа како средство за анализирање на потенцијални ризици
12 Ивица Димоски “Електронско банкарство’’
11.06.2020 09 Лара Недељковиќ Структурни карактеристики на невработеноста во македонската економија
12 Данче Мирасчиска Права и обврски од банкарски договор за кредит

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје соопштува дека на ден 2.6.2020 година  во 12 часот, кандидатот Ѓоко Ристов ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Кривичното дело Тешка кражба  низ призмата на македонската судска пракса“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

23/05/2020

СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

Ве известувам дека јавната одбрана на магистерскиот труд насловен „Споредбена анализа на правата и обврските на страните во договорот за доживотна издршка низ призмата на македонското законодавство и компаративната судска пракса“ од кандидатката Симона Стоилевска, со бр. на досие 45192 (извештај усвоен на седницата на ННС одржана на 04.05.2020. година), ќе се одржи на 25.05.2020. година, од 11:00 часот, преку видеоконференциската платформа Microsoft Teams, пред Комисија во состав: проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска (ментор), проф. д-р Дејан Мицковиќ и проф. д-р Ненад Гавриловиќ.

Срдечно,

Н. Гавриловиќ

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.05.2020 година во 11 часот, кандидатот Иларион Велкоски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Фискалната транспарентност и буџетскиот процес во Република Северна Македонија“  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“ и “Viber”
 
 
 
Од Правниот факултет
 
„Јустинијан Први“ во Скопје
 
14/05/2020

If you need any writing assistance https://speedypapers.net company can help you very fast. Just provide detailed requirements and you will get your paper in a couple days.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје соопштува дека одбраните за кандидатите во табелата дадена во прилог ќе се одржат во стара сала за ННС во наведените термини .

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

Прилог табела

Датум Час Кандидат Тема
02.06.2020 09 Ивона Чакаревска Органи на стечајна постапка
12 Фросина Павлевска Правно уредување на стечајот и на стечајната постапка и причини за долгото траење на стечајните постапки според македонското право
03.06.2020 09 Андријана Јадровска Европски прописи за режимот на водите
12 Благица Алексова Органи на стечајната постапка и намирување на побарувањата на стечајните доверители според македонското право
04.06.2020 09 Саманда Мазникар „Основање на акционерско друштво“
12 Искра Стојанова Правно уредување на односот помеѓу градежништвото и заштитата на животната средина
12.06.2020 09 Марија Кукоска Животно осигурување и видови животно осигурување
12 Маја Саздова Маркетинг анализа на малите и средните претпријатија
15.06.2020 09 Христијан Ѓорѓевиќ Договор за кредит и правни последици од задоцнето плаќање
12 Мартина Андоновска Акционерско друштво како форма на трговско друштво
16.06.2020 09 Елена Котевска Длабинската анализа како средство за анализирање на потенцијални ризици
12 Ивица Димоски “Електронско банкарство’’
18.06.2020 09 Лара Недељковиќ Структурни карактеристики на невработеноста во македонската економија
12 Данче Мирасчиска Права и обврски од банкарски договор за кредит

14/05/2020

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.05.2020 година во 11 часот, кандидатот Борис Кочов ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Одлуки по кривични пријави: Обем на работа на јавните обвинителства во период од 2014 до 2018 година“. Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“.
Од Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје
09/06/2020

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.05.2020 година во 12 часот, кандидатот Ангела Панајотовиќ ќе го брани својотмагистерски труд на тема: ,,Ефикасна заштита на авторските права во дигиталниот свет“. Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“.
 Од Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје
08/06/2020

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 21.05.2020 година  во 12 часот, кандидатот Александар Ташковски ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Примена на меѓународното космичко право во внатрешниот поредок на Република Северна Македонија.  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа  „Viber“.

 

 Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

07/06/2020