СООПШТЕНИЕ за упис на летен семестар 2020/2021 во iKnow системот за ВТОР циклус на студии

Запишувањето на летниот семестар во учебната 2020/2021 година, за студентите запишани на втор циклус студии на Правниот Факултетот “Јустинијан Први” во Скопје, ќе се ги содржи следниве чекори:

  1. Електронско запишување на семестар и предмети од 25.01.2021 до 05.2.2021 година

Во системот iKnow www.iknow.ukim.edu.mk  студентите треба задолжително да го запишат летниот семетар 2020/2021 и да ги изберат соодветните предмети, пред физички да го запишат семестарот во студентски прашања.

– Студентите кои запишуваат ОСМИ семестар по студиите:

Граѓанско материјално и процесно право, Деловно право, Казнено право, Римско право и приватноправна традиција, Историја на правото, Корпоративно право НЕ запишуваат семестар и предмети во IKNOW. На денот за запишување на летен семестар во Службата за студентски прашања пополнуваат  ЛИСТ на кој ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да одберат МОДУЛ и да ги запишат ПРЕДЕМТИТЕ што ќе ги слушаат во осмиот семестар.

Во прилог се дадени линкови од сите студии на постдипломски.

https://pf.ukim.edu.mk/правни-студии/

https://pf.ukim.edu.mk/politichki-studii/

https://pf.ukim.edu.mk/studii-po-novinarstvo/

https://pf.ukim.edu.mk/odnosi-so-javnost/

  1. Студентите со  веќе електронски запишан семестар и предмети во iKnow системот, студентите во студентски прашања ја приложуваат целосната документација во соодветниот термин.

– Запишаните предмети од iKnow системот, студентите ги запишуваат во A3 образецот за запишување на семестар во делот задолжителни и изборни предмети.

Прирачник-за-запишување-семестар-и-предмети-во-IKNOW-системот

СООПШТЕНИЕ за упис на летен семестар 2020/2021 во iKnow системот за ПРВ циклус на студии

Запишувањето на летниот семестар во учебната 2020/2021 година, за студентите запишани на прв циклус студии на Правниот Факултетот “Јустинијан Први” во Скопје, ќе се ги содржи следниве чекори:

1. Електронско запишување на семестар и предмети од 25.01.2021 до 05.2.2021 година за студенти запишани за прв пат во прв семестар во учебната година 2018/19, 2019/20 и 2020/21.

Во системот iKnow www.iknow.ukim.edu.mk  секој студент запишан за прв пат во прв семестар во учебната година 2018/19, 2018/19 и 2020/21 треба задолжително да го запише летниот семетар 2020/2021 и да ги избере соодветните предмети, пред физички да го запише семестарот во студентски прашања.

– Студентите од генерациите пред 2017/18, со 2017/18 учебна година запишувањето на семестар го вршат само во студентски прашања

 2. Со веќе електронски запишан семестар и предмети во iKnow системот, студентите во студентски прашања ја приложуваат целосната документација во соодветниот термин.

– Запишаните предмети од iKnow системот, студентите ги запишуваат во A3 образецот за запишување на семестар во делот задолжителни и изборни предмети.

Прирачник-за-запишување-семестар-и-предмети-во-IKNOW-системот

Конечна ранг листа на кандидати за упис на трет циклус на стдуии за студиската програма правни науки (втор уписен рок) за академската 2020/21 година на УКИМ

Почитувани,
Во прилог се објавува Конечна ранг листа на кандидати за упис на трет циклус на стдуии за студиската програма правни науки (втор уписен рок) за академската 2020/21 година на УКИМ. Уписот на кандидатите ќе се одвива на 25.1. – 29.1.2021 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.

Read more…

Конкурсот за трет циклус (втор уписен рок)

Почитувани,

Ве информираме дека Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус – докторски студии, втор уписен рок за академската 2020/2021 година е објавен на веб страната на УКИМ и се наоѓа на следниот линк:

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_(vtor_upisen_rok).pdf

Листата на слободни ментори за студиските програми на трет циклус – докторски студии, исто така е на следниот линк:

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Mentori_2020_2021.pdf

Потребните документи испратете ги електронски на следните e-mail адреси:
Срдечно,
Совет на докторски студии – правни науки