ДОГОВОРНО ПРАВО: ТЕМИ ЗА НИР И ЗА АКТИВНОСТ (СТАТУС 01.12.2017)

Во прилог се дадени темите за научно-истражувачи работи и за активност за студентите кои ја слушаат студиската програма договорно право, како задолжителна, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Рокот за предавање на изработените теми е денот на полагање на завршниот тест. Студентите кои не земале теми, истото можат да ги направат со праќање на електронска пошта до проф. д-р Ненад Гавриловиќ на neno.gavrilovic@gmail.com, со наведување на име и презиме и број на индекс, или пак за време на наставата.Темите за научно-истражувачи работи и за активност за студентите кои ја слушаат студиската програма договорно право. ТУКА

ДОГОВОРНО ПРАВО: ТЕМИ ЗА НИР И ЗА АКТИВНОСТ (СТАТУС 23.11.2017)

Во прилог се дадени темите за научно-истражувачи работи и за активност за студентите кои ја слушаат студиската програма договорно право, како задолжителна, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Рокот за предавање на изработените теми е денот на полагање на завршниот тест. Студентите кои не земале теми, истото можат да ги направат со праќање на електронска пошта до проф. д-р Ненад Гавриловиќ на neno.gavrilovic@gmail.com, со наведување на име и презиме и број на индекс, или пак за време на наставата.

Tемите за научно-истражувачи работи и за активност за студентите кои ја слушаат студиската програма договорно право, како задолжителна, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. ТУКА

Н. Гавриловиќ

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ КАЈ Ј. ДАБОВИЌ, Н. ГАВРИЛОВИЌ И Н. ЗДРАВЕВА

Се известуваат студентите кои оптирале предметни програми што се слушаат кај проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска, проф. д-р Ненад Гавриловиќ и проф. д-р Неда Здравева, во рамките на IX-тиот семестар, дека за истите ќе се држи само менторска настава, а од причина што не е формирана група од најмалку 21 студент. Притоа, во однос на начинот на полагање, се закажуваат консултации за 29.11.2017 година, во 12:00 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ.

ДОГОВОРНО ПРАВО: ТЕРМИНИ ЗА ПОСЕТА НА ГРАЃАНСКИ СУДЕЊА

Во прилог се дадени термините за посета на граѓански судења пред Основниот суд Скопје 2 Скопје, за студентите кои што ја слушаат студиската програма договорно право, како задолжителна, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Притоа, на списокот се наоѓаат и студенти кои што се запишани во IX-тиот семестар. Следењето судења, за овие студенти, се однесува единствено доколку ја слушаат студиската програма договорно право како задолжителна, а инаку е опционо. Термините и распоредот по групи се фиксни и не подлежат на промени, од причина што составот на групите е најавен на Судската полиција. Студентите се должни со себе да носат индекс и документ за лична идентификација. Исто така, студентите кои што посетуваат судења се должни да се најават во Судот десет минути пред соодветниот термин на рочиштето.

Термините за посета на граѓански судења пред Основниот суд Скопје 2 Скопје. ТУКА

Н. Гавриловиќ

ДОГОВОРНО ПРАВО: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Се известуваат студентите дека во рамките на студиската програма договорно право, што се слуша како задолжителна од седми семестар на насоката по граѓанско материјално право и граѓанско процесно право, покрај редовната настава ќе се организира и практична настава. Практичната настава ќе се одвива преку посета на граѓански судења во Основниот суд Скопје 2 Скопје. Од тие причини, во прилог е даден список на студенти, согласно расположливите податоци доставени од Студентската администрација. Доколку некои студенти не се наоѓаат на списокот во прилог, се молат да се пријават кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ со испраќање на име и презиме и бр. на индекс на neno.gavrilovic@gmail.com, најдоцна до 22.11.2017 година (10:00 часот). По изминувањето на овој термин ќе бидат објавени датумите и составот на групите за посета на судења.

Во прилог е списокот на студенти по насоката по граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. ТУКА

Н. Гавриловиќ