Електронско пријавување на предметите во дополнителна/казнена мартовска сесија за студентите од ПРВ ЦИКЛУС- ПРВА ГОДИНА и ВТОР ЦИКЛУС запишани во учебната 2017/2018

Почитувани студенити,

Сите студентите од ПРВ ЦИКЛУС- ПРВА ГОДИНА и ВТОР ЦИКЛУС запишани во учебната 2017/2018 кои планираат да полагаат испити во допонителната/казнена мартовска сесија мора  задолжително електронски да ги пријават соодветните предмети најдоцна до 15.3.2018 година.