КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година

Почитувани,

 

Се информираат сите заинтересирани дека во Јуни 2018 година е објавен Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 година.

Роковите за пријавување и запишување на кандидатите се следните:

Прв рок Втор рок
Пријавување на кандидатите 12.9 до 28.9.2018 10.12 до 24.12.2018
Објавување на прелиминарни ранг листи 1.10.2018 28.12.2018
Одлучување по приговори 5.10.2018 10.1.2019
Објавување на конечни ранг листи 12.10.2018 14.1.2019
Запишување на кандидатите 15.10.2018 18.1.2019

 

Сите заинтересирани можат да добијат повеќе информации на следниот линк

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

 

Контакт лица:

Асс. д-р Илија Руменов  е-маил адреса: i.rumenov@pf.ukim.edu.mk

М-р Љубиша Гроздановски е-маил адреса: pfsk@yahoo.com