ЗАВРШЕН ИСПИТ ПО МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО (казнена сесија)

Почитувани студенти,

Завршниот испит по меѓународно приватно право ќе се одржи на ден 21.12.2017 година, во 12 часот во амф.3. Завршниот испит задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 19.12.2017 година, со поднесување на уредно пополнета пријава и доказ за платен административен надоместок од 1000 денари согласно одлуката за спроведување на казнена сесија за апсолвенти.