ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРАВНИ СТУДИИ, ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ, СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

1. ИНДЕКС

2. ТРИ ФОТОГРАФИИ: две со димензии 3,5 x 4,5 и една со димензии 2 x 3

3. ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ ЗА УПИС СО УПЛАТА ЗА ТАКСЕНА МАРКА ОД 50 ДЕНАРИ

4. ПОТВРДА ЗА УПЛАТЕНИ:

-УПЛАТА НА 100 ЕВРА /ПРВА РАТА/ ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ЗА СТУДЕНТИ ВО ДРЖАВНА КВОТА НА СМЕТКА:

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Депонент: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Буџетска сметка: 1600103700-788-11

Приходна шифра: 723012 програма 41

-УПЛАТА НА 50 ЕВРА /ПРВА РАТА/ ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ЗА СТУДЕНТИ ВО ДРЖАВНА КВОТА ЧИЕ РОДИТЕЛСКО ПРАВО ГО ВРШИ САМО ЕДЕН РОДИТЕЛ НА СМЕТКА:

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Депонент: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Буџетска сметка: 1600103700-788-11

Приходна шифра: 723012 програма 41

-УПЛАТА НА 200 ЕВРА /ПРВА РАТА/ ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ЗА СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ НА СМЕТКА:

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Депонент: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Буџетска сметка: 1600103700-788-11

Приходна шифра: 723012 програма 41

– УПЛАТА НА 400,00 ДЕНАРИ за обнова на книжен фонд на сметка:

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Депонент: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Буџетска сметка: 1600103700-788-11

Приходна шифра: 723012 програма 41

-УПЛАТА НА 1.500,00 ДЕНАРИ за водење на електронско досие на сметка:

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Депонент: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Буџетска сметка: 1600103700-788-11

Приходна шифра: 723012 програма 41

-УПЛАТА НА 200,00 ДЕНАРИ за солидарен фонд за штета на сметка:

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Депонент: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Буџетска сметка: 1600103700-788-11

Приходна шифра: 723012 програма 41

-УПЛАТА НА 750,00 ДЕНАРИ за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје: Депонент: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Буџетска сметка: 1600103689-788-18

Приходна шифра: 723012 програма 41

Цел на дознака: ИКСА за Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

УПИСОТ НА СТУДЕНТИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО РОКОВИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ВО КОНКУРСОТ

НА ШАЛТЕРИТЕ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НА ФАКУЛТЕТОТ

ОД 8 – 16 ЧАСОТ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux