Право на интелектуална сопственост – едногодишни студии

Студентот ги полага петте задолжителни предмети во деветтиот семестар. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ
Задолжителни предмети
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Вовед во правото на интелектуална сопственост 3,5 6 9 Преземи
2 Право на патенти 3,5 6 9 Преземи
3 Право на трговски марки и географски називи 3,5 6 9 Преземи
4 Авторско право и сродни права 3,5 6 9 Преземи
5 Економика на интелектуалната сопственост 3,5 6 9 Преземи
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux