РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНА 2017/18 ГОДИНА

Во прилог е распоредот на предавања за Прв цилкус на студии во летниот семестар во учебната 2017/18 година. ТУКА

Предавањата за летниот семестар на прв циклус на студии ќе започнат на 5.2.2018 година.