СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НАСЛОВ НА ТРУДОТ  ДАТУМ  ЧАС  ПРОСТОРИЈА 

 

Павле Цинцаревски  Влијанието на Европските директиви врз борбата против корупцијата кај јавните набавки во Република Северна Македонија  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

10:40  Kлиника за казнено право 
Милица Јовановска  Доживотна казна затвор од аспект на човековите права  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

11:00  Kлиника за казнено право 
Ѓихере Хајрула  Азил и екстрадиција  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

11:20  Kлиника за казнено право 
Спасија Мицковска  Казнено-правни  и криминолошки  аспекти на службената должност во македонското казнено законодавство  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

12:00  Kлиника за казнено право 
Сашко Стојиловски  Стара програма  Услови за извршување на мерките на безбедност од аспект на човековите права  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

12:40  Kлиника за казнено право 
Рената Ѓеорѓиевска Стара програма  Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството со посебен осврт врз царинските и даночните инкриминации  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

10:45  Судница 1 
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux