Учество во нов меѓународен проект на Правниот факултет Јустинијан Први

Проектот „Колективно договарање и одговорност за животната средина: предизвици и перспективи за транспортот и јавниот сектор“, CERP, е проект кофинансиран од Европската Унија, кој има за цел да го подобри искуството од работните односи и да придонесе за одговорноста кон животната средина во Европа, преку анализа на влијанијата што ги создаваат европските политики врз еколошката транзиција, колективното договарање и социјалниот дијалог.
 
Во рамките на проектот CERP, се подготви една статија во која се образложени целите, активностите кои ќе бидат превземени, но и резултатите кои треба да бидат постигнати преку реализација на овој проект.
 
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only, and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them .
 
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux