СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 08.07.2022 година (петок) во 09 часот, Филип Ацевски, студент на втор циклус студии – меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Надлежност на меѓународниот Центар за решавање на инвестициони спорови (ICSID) “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ .

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

01/07/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.07.2022 година (Сабота) во 10 часот, кандидатката Христина Трајкоска, студентка на втор циклус студии – меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Меѓународното право и врските помеѓу тероризмот и меѓународните кривични дела“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

01/07/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Даниел Павловски административно право и јавна администрацијаОдносот помеѓу локалната и централната власт 08.07.2022 (ПЕТОК)  11:00Нова  сала за ННС
Филип Николовски административно право и јавна администрацијаТужбата како процесно правно средство за поведување на управен спор 08.07.2022 (ПЕТОК)12:00Нова сала за ННС

01/07/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Теодор Богоевски Уставно правоПолитичка партиципација на лицата со попреченост 07.07.2022 (ЧЕТВРТОК)11:00Стара сала за ННС
Александар Велковски, број на досие 251 м, Деловно правоПоведување и правни последици од отварање на стечајна постапка 08.07.2022 (ПЕТОК)10:00Стара сала за ННС
Војдан Моневски, број на досие 42383 Деловно правоПравна регулација на обновливи извори на енергија 08.07.2022 (ПЕТОК)11:00Стара сала за ННС
Ангела Василевска, број на досие 322 м Деловно правоПравна регулација на фондациите 08.07.2022 (ПЕТОК)12:00Стара сала за ННС
Ангела Сибиновска, број на досие 516 м Деловно правоОграничените стварни права врз недвижностите во банкарското работење 08.07.2022 (ПЕТОК)    13:00Стара сала за ННС
Ема Мицевска, број на досие 40224    Деловно правоВлијанието на правното уредување на заразните болести врз трговијата, со посебен осврт на пандемијата од Ковид-19 08.07.2022 (ПЕТОК)         14:00Стара сала за ННС
  Катерина Антовска  Интелектуална сопственостЗаштита на авторското право во интернет просторот 08.07.2022 (ПЕТОК)          10:00Предавална 4
Благоја Пандовски Интелектуална сопственостПраксата на Европскиот суд на правдата за заштита на добро познатите трговски марки 08.07.2022 (ПЕТОК)          11:00Предавална 4
Сашо Златев   Интелектуална сопственост             Анализа на заштитата на географските називи на производите и услугите во земјите од Југоисточна Европа     08.07.2022             (ПЕТОК)12:00Предавална 4

01/07/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Маја АлексовскаБрачното и вонбрачното сродство во наследувањето во Република Северна Македонија низ призмата на начелото на рамноправност и еднаквост07.07.2022 (ЧЕТВРТОК)09:00Стара сала за ННС
Аница АндоноваВлијание на пресудите на Европскиот суд за човекови права врз реформите на семејното право во Република Северна Македонија07.07.2022 (ЧЕТВРТОК)10:00Стара сала за ННС

28/06/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Маја АлексовскаБрачното и вонбрачното сродство во наследувањето во Република Северна Македонија низ призмата на начелото на рамноправност и еднаквост30.06.2022 (ЧЕТВРТОК)09:00Стара сала за ННС
Аница АндоноваВлијание на пресудите на Европскиот суд за човекови права врз реформите на семејното право во Република Северна Македонија30.06.2022 (ЧЕТВРТОК)10:00Стара сала за ННС

06/17/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 22.06.2022 година ( среда) во 11 часот кандидатката Даниела Симоновска, студентка на втор циклус студии – историја на правото ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Дипломатијата на САД за време на Студената војна (со посебен осврт на војната во Виетнам)“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  Мicrosoft Teams. 

                             Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

15/06/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 22.06.2022 година ( среда) во 10 часот,  кандидатот Петар Поцков, студент на втор циклус студии – насока меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Версајскиот систем од 1919 година – раѓањето на јавната дипломатија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  Мicrosoft Teams. 

                             Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

15/06/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Маја АлексовскаБрачното и вонбрачното сродство во наследувањето во Република Северна Македонија низ призмата на начелото на рамноправност и еднаквост30.06.2022 (ЧЕТВРТОК)09:00Стара сала за ННС
Аница  АндоноваВлијание на пресудите на Европскиот суд за човекови права врз реформите на семејното право во Република Северна Македонија30.06.2022 (ЧЕТВРТОК)10:00Стара сала за ННС

06/13/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Златко НовескиДаночната постапка кај даноците на имот во Република Северна Македонија20.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)09:00Стара сала за ННС
Ели ПеливановаПравна анализа на Директивата за механизми за решавање на даночните спорови во Европската унија и нејзиното влијание по македонското даночно право20.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)10:00Стара сала за ННС
Магдалена ТодороскаФорми на дозволено избегнување на обврската за плаќање данок со посебен осврт на даночните раеви20.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)11:00Стара сала за ННС

06/09/2022