Конечна ранг листа на кандидати за упис на трет циклус на стдуии за студиската програма правни науки (втор уписен рок) за академската 2020/21 година на УКИМ

Почитувани,
Во прилог се објавува Конечна ранг листа на кандидати за упис на трет циклус на стдуии за студиската програма правни науки (втор уписен рок) за академската 2020/21 година на УКИМ. Уписот на кандидатите ќе се одвива на 25.1. – 29.1.2021 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.

Read more…

Конкурсот за трет циклус (втор уписен рок)

Почитувани,

Ве информираме дека Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус – докторски студии, втор уписен рок за академската 2020/2021 година е објавен на веб страната на УКИМ и се наоѓа на следниот линк:

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_(vtor_upisen_rok).pdf

Листата на слободни ментори за студиските програми на трет циклус – докторски студии, исто така е на следниот линк:

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Mentori_2020_2021.pdf

Потребните документи испратете ги електронски на следните e-mail адреси:
Срдечно,
Совет на докторски студии – правни науки

Потврди за здравствено осигуравање

Студентите на кои не им е обновено здравственото осигурување, а за кои фалкутетите имаат доставено потврда за редовно студирање, но истите во тој момент не биле пријавени за здравствено осигурување преку родителот/старателот, треба да ги следат следниве инструцкии:
– Да го пополнат образецот кој се наоѓа на следниот линк: http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/ZO-1%20Obrazec.pdf
– Инструкциите за пополнување на образецот можете да ги најдете на следниот линк: http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Upatstvo_za_popolnuvawe_na_ZO1.pdf
– На образецот податоците кои ги внесувате се:
        1. Податоци за работодавачот на родителот;
        2. Податоци за родителот преку кој сте здравствено осигурани;
        3. Податоци за студентот.
– Пополнететиот образец го испраќате на следниот мејл: podracnasluzbaskopje@fzo.org.mk

– Во subject наведете Здравствено осигурување за студент име и презиме.