Списоци од групи од прва, втора и трета година – правни студии

Правни студии прва, втора и трета – прва година 2019-20

Правни студии прва и втора група – трета година 2019-20

Правни студии прва и втора група – трета година 2019-20

Распоред на предавања од зимскиот семестар 2019/20 година на правни, политички студии, односи со јавност и новинарство

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТСКИ СОБИР ЗА ИЗБОРИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СТУДЕНТСКОТО СОБРАНИЕ

Известување за студентски собир

Образец број 1 Записник за одржан собир на студенти

Образец број 2 Изјава за кандидатура.docx

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ

Одлука за распишување на избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на “Правниот факултет Јустинијан Први” – Скопје

Одлука за распишување на избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на “Правниот факултет Јустинијан Први” – Скопје

Исправка на одлука за распишување на избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на “Правниот факултет Јустинијан Први” – Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ

              Се известуваат студентите од прва година дека врз основа на Одлука бр.5-1862- 73 донесена од страна на Ректоратот на Универзитетот ,”Св. Кирил и Методиј” во Скопје, и врз основа на одлука на Владата на РМ за превентивна здравствена заштита и Програмата за систематски прегледи на Министерството за задравство (Сл. весник на PМ бр.20 од 11.2.2010 година),

Read more…