Конкурсот за трет циклус (втор уписен рок)

Почитувани,

Ве информираме дека Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус – докторски студии, втор уписен рок за академската 2020/2021 година е објавен на веб страната на УКИМ и се наоѓа на следниот линк:

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_(vtor_upisen_rok).pdf

Листата на слободни ментори за студиските програми на трет циклус – докторски студии, исто така е на следниот линк:

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Mentori_2020_2021.pdf

Потребните документи испратете ги електронски на следните e-mail адреси:
Срдечно,
Совет на докторски студии – правни науки

Потврди за здравствено осигуравање

Студентите на кои не им е обновено здравственото осигурување, а за кои фалкутетите имаат доставено потврда за редовно студирање, но истите во тој момент не биле пријавени за здравствено осигурување преку родителот/старателот, треба да ги следат следниве инструцкии:
– Да го пополнат образецот кој се наоѓа на следниот линк: http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/ZO-1%20Obrazec.pdf
– Инструкциите за пополнување на образецот можете да ги најдете на следниот линк: http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Upatstvo_za_popolnuvawe_na_ZO1.pdf
– На образецот податоците кои ги внесувате се:
        1. Податоци за работодавачот на родителот;
        2. Податоци за родителот преку кој сте здравствено осигурани;
        3. Податоци за студентот.
– Пополнететиот образец го испраќате на следниот мејл: podracnasluzbaskopje@fzo.org.mk

– Во subject наведете Здравствено осигурување за студент име и презиме.

Известување за продолжување на електронското гласање за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје

Поради технички проблеми поврзани со испраќањето на линковите за електронско гласање, гласањето се продолжува за еден час од предвиденото време за завршување на гласањето, т.е. заклучно со 20.00 часот