ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТСКИ СОБИР ЗА ИЗБОРИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СТУДЕНТСКОТО СОБРАНИЕ

Известување за студентски собир

Образец број 1 Записник за одржан собир на студенти

Образец број 2 Изјава за кандидатура.docx

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ

Одлука за распишување на избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на “Правниот факултет Јустинијан Први” – Скопје

Одлука за распишување на избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на “Правниот факултет Јустинијан Први” – Скопје

Исправка на одлука за распишување на избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на “Правниот факултет Јустинијан Први” – Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ

              Се известуваат студентите од прва година дека врз основа на Одлука бр.5-1862- 73 донесена од страна на Ректоратот на Универзитетот ,”Св. Кирил и Методиј” во Скопје, и врз основа на одлука на Владата на РМ за превентивна здравствена заштита и Програмата за систематски прегледи на Министерството за задравство (Сл. весник на PМ бр.20 од 11.2.2010 година),

Read more…

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 28.102019 година (понеденик) во 15 часот, кандидатот М-р ДЕЈАН САВЕСКИ ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

,, Уставното судство – заштитник на човековите права

Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје, Бул. „Гоце Делчев“9б – Скопје (сала за ннс под деканат)

Од Правниот факултет

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

Соопштение

Почитувани студенти,

Се известуваат студентите кои што не го запишале и завериле зимскиот семестар 2019/20 година во предвидените термини, запишувањето и заверката на семестар ќе се изврши од 18ти – 20ти ноември 2019 година со надомест за задоцнет упис.

Соопштение

Испитот по предметот Право и информатичка технологија во дополнителната сесија за асполвенти 2019/20 година ќе се одржи на 21.10.2019 година во 16 часот.

Испитот по предметот Право и информатичка технологија во дополнителната сесија 2019/20 година ќе се одржи на 13.11.2019 година во 16 часот.