Изборни предмети од Факултетот

(за седми и осми семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Агенциско новинарство3,56
2Радио новинарство3,56
3ТВ новинарство3,56
4Новинарство во печатени медиуми3,56
5Мировно и воено новинарство3,56
6Заштита на лични податоци3,56
7Графиката и дизајнот во новинарството3,56
8Дигитална демократија3,56
9Политички маркетинг3,56
10Интелектуална сопственост3,56
11Аргументациони модели3,56
12Медиумите и правата на децата3,56
13Медицинско казнено право3,56
14Спортски менаџмент и маркетинг3,56
15Права од пренос на спортските натпревари3,56
16Политичка митологија3,56
17Политичка психологија3,56
18Парламентарно владеење во ЕУ3,56
19Европски интеграции3,56

 

(за деветти и десетти семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Односи со јавноста и НВО2,54
2Маркетинг и медиуми2,54
3Медиумско право2,54
4Култура на говорот2,54
5Истражување на публика2,54
6Интеркултурна комуникација2,54
7Лобирање и односите со јавноста2,54
8Односи со јавноста во кризни ситуации2,54
9Етика и естетика2,54
10Јавно мислење2,54