Изборни предмети од Факултетот

(за седми и осми семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Агенциско новинарство3,56Преземи
2Радио новинарство3,56Преземи
3ТВ новинарство3,56Преземи
4Новинарство во печатени медиуми3,56Преземи
5Мировно и воено новинарство3,56Преземи
6Заштита на лични податоци3,56Преземи
7Графиката и дизајнот во новинарството3,56Преземи
8Дигитална демократија3,56Преземи
9Политички маркетинг3,56Преземи
10Интелектуална сопственост3,56Преземи
11Аргументациони модели3,56Преземи
12Медиумите и правата на децата3,56Преземи
13Медицинско казнено право3,56Преземи
14Спортски менаџмент и маркетинг3,56Преземи
15Права од пренос на спортските натпревари3,56Преземи
16Политичка митологија3,56Преземи
17Политичка психологија3,56Преземи
18Парламентарно владеење во ЕУ3,56Преземи
19Европски интеграции3,56Преземи

 

(за деветти и десетти семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Односи со јавноста и НВО2,54Преземи
2Маркетинг и медиуми2,54Преземи
3Медиумско право2,54Преземи
4Култура на говорот2,54Преземи
5Истражување на публика2,54Преземи
6Интеркултурна комуникација2,54Преземи
7Лобирање и односите со јавноста2,54Преземи
8Односи со јавноста во кризни ситуации2,54Преземи
9Етика и естетика2,54Преземи
10Јавно мислење2,54Преземи