Студентите запишани во прва година на прв циклус на студии во учебната 2017/18

СООПШТЕНИЕ

 

Студентите запишани во прва година на прв циклус на студии во учебната 2017/18 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, во период од 20.11.2017 година до 15.12.2017 година од Службата за студентски прашања ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да си ги подигнат документите за завршено претходно образование (свидетелства од сите класови и свидетелство за завршено средно образование).