Административно право – двегодишни студии

Студентот има обврска да полага шест задолжителни предмети кои носат по 8 кредити, три изборни предмети и четири опциони предмети кои носат по 6 кредити, со тоа што вкупниот број на кредити во 7-ми, 8-ми и 9-ти семестар да изнесува вкупно 90 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Настава Кр. Сем. Силабус
1 Управно процесно право 5 8 7 Преземи
2 Управно судство 8 7 Преземи
3 Службенички систем 5 8 7 Преземи
4 Компаративна управа 5 8 7 Преземи
5 Административно право-применета програма 5 8 8 Преземи
6 Антикорупциско право 5 8 8 Преземи
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Настава Кр. Сем. Силабус
1 Одговорност на јавна администрација 3,5 6 8 Преземи
2 Управни договори 3,5 6 8 Преземи
3 Теории за организација (Теорија на управувачки системи) 3,5 6 8 Преземи
ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Настава Кр. Сем. Силабус
1 Право на слободен пристап до информации од јавен карактер 3,5 6 9 Преземи
2 Право на заштита на лични податоци 3,5 6 9 Преземи
3 Еколошко право 3,5 6 9 Преземи
4 Етика и јавна управа 3,5 6 9 Преземи
5 Административни процедури 3,5 6 9 Преземи
6 Право и јавно здравство 3,5 6 9 Преземи
7 Право на невладини организации 3,5 6 9 Преземи
8 Спортско право 3,5 6 9 Преземи
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux