Административно право -едногодишни студии

Студентот треба да избере минимум еден од задолжителните предмети, а останатите четири предмети да се изборни или опциони предмети, со тоа што вкупниот број на кредити во 9-ти семестар да изнесува 30 кредити. При изборот на предметите, студентите не смеат да избираат предмети што веќе ги слушале или положиле во текот на додипломските студии. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Настава Кр. Сем. Силабус
1 Управно процесно право 5 8 9 Преземи
2 Управно судство 5 8 9 Преземи
3 Службенички систем 5 8 9 Преземи
4 Компаративна управа 5 8 9 Преземи
5 Административно право-применета програма 5 8 9 Преземи
6 Антикорупциско право 5 8 9 Преземи
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Настава Кр. Сем. Силабус
1 Одговорност на јавна администрација 3,5 9 Преземи
2 Управни договори 3,5 9 Преземи
3 Теории за организација (Теорија на управувачки системи) 3,5 9 Преземи
ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Настава Кр. Сем. Силабус
1 Право на слободен пристап до информации од јавен карактер 3,5 6 9 Преземи
2 Право на заштита на лични податоци 3,5 6 9 Преземи
3 Еколошко право 3,5 6 9 Преземи
4 Етика и јавна управа 3,5 6 9 Преземи
5 Административни процедури 3,5 6 9 Преземи
6 Право и јавно здравство 3,5 6 9 Преземи
7 Право на невладини организации 3,5 6 9 Преземи
8 Спортско право 3,5 6 9 Преземи
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux