СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,  

Ве известуваме дека согласно Академскиот календар на Универзитетската школа за докторски студии во учебната 2021/2022 година, третата испитна сесија ќе се спроведе во период од 22 август до 16 септември 2022 година.   

Термините за испитите во третата испитна сесија студентите ги договараат во координација со предметните наставници.  

Со почит  

С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.07.2022 година (понеделник) со почеток во 11 часот, докторантката м-р Александра Средовска Лозановски ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: „Криминолошки и казненоправни аспекти на злоупотребата на личните податоци“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет      

„Јустинијан Први“ во Скопје 

СООПШТЕНИЕ ЗА ВТОР ИСПИТЕН РОК 

Почитувани студенти, 

Ве известуваме дека согласно Академскиот календар на Универзитетската школа за докторски студии во учебната 2021/2022 година, втората испитна сесија ќе се спроведе во период од 13 јуни до 1 јули 2022 година.  

Термините за испитите во втората испитна сесија студентите ги договараат во координација со предметните наставници. 

Со почит 

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 20.05.2022 година (петок) со почеток во 12 часот, докторантката м-р Ана Крстиновска ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: „Влијанието на развојната помош како инструмент во надворешната политика на Народна Република Кина кон Западен Балкан“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет      

„Јустинијан Први“ во Скопје

10/05/2022 

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.04.2022 година (петок) со почеток во 16 часот, докторандот м-р Љубен Коцев ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: ,,Арбитрабилност на споровите од областа на конкурентското право“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет      

„Јустинијан Први“ во Скопје 

04/04/2022

Годишна конференција, летен семестар, 3 циклус

Почитувани, 

На третиот циклус на студии во летниот семестар во делот на предавања и друг вид на комуникациски активности се опфатени следниве активности согласно Академскиот календар на Универзитетската школа за докторски студии за учебната 2021/2022 година: 

− Прва годишна конференција (втор семестар); 

− Втора годишна конференција (четврти семестар); 

− Трета годишна конференција (шести семестар). 

Годишната конференција согласно објавениот термин од Универзитетската школа за докторски студии е предвидена да се одржи во период од 19.04.2022 до 10.05.2022 година. 

Реализираната активност „Годишна конференција” и доделувањето на ЕКТС-кредити се остварува со: 

1. Пријава за годишна конференција (Образец O11-ГК-Пријава за годишна конференција); 

2. Записник – потпишан од тричлена комисија (член од Универзитетскиот стручен совет, раководител на студиска програма и ментор); за студентите коишто студиираат согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии-докторски студии од 2013 година и 2020 година или  

Записник – потпишан од тричлена комисија (член од Универзитетскиот стручен совет, раководител на студиска програма и член од студиската програма по предлог на советот на студиската програма) за студентите коишто студиираат согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии-докторски студии од 2019 година; 

3. Потпис од раководителот на студиската програма во индекс. 

1. Прва годишна конференција 

Услов за доделување на ЕКТС-кредити е подготовка на краток труд кој содржи преглед на актуелната литература поврзана со истражување на специфична област, како можност за изработката на докторскиот труд и презентација на истиот на првата годишна конференција. 

2. Втора годишна конференција 

Услов за доделување на ЕКТС-кредитите е подготовка на презентација за рецензираниот труд од првиот докторски семинар и јавно презентирање на трудот. 

3. Трета годишна конференција 

Услов за доделување на ЕКТС-кредитите е подготовка на презентација за рецензираниот труд од вториот докторски семинар и јавно презентирање на трудот 

Повик од ЦЕЕПУС мрежа за биоетика

Повик од ЦЕЕПУС мрежата за биоетика која организира колоквиум (семинар/конференција) како можност за докторантите на нашиот партнер факултет во мрежата да ја презентираат својата работа и да добијат соодветен коментар/насоки од професори од областа. Пријавувањето за учество е преку праќање на кратко резиме и објаснето подетално во повикот во прилог.

Dear Coordinators,we will be organising an online doctoral colloquium this year in Aprilas well. It is an opportunity for doctoral students to present theirwork and to get feedback from their colleagues and experts in the field.Could I, therefore, ask you, to forward this e-mail and attachment (callfor papers) to those of your doctoral students who might be interestedin participating in the doctoral colloquium.

Link

ceepus.theol.ethik@univie.ac.at