СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ВТОР УПИСЕН РОК НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 2021/22 учебна година

Запишувањето на студентите се врши на факултетот/институтот каде што припаѓа студиската
програма, а согласно со конечната ранглиста.
Запишување на кандидатите 24.1. – 28.1.2022

Студентите се запишуваат во Одделението за студентски прашања кај координаторот за трет циклусстудии и ги доставуваат следниве документи: индекс и пријавни листови; две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2 х 3);

 конечна согласност од менторот (O3КСМКонечна согласност од ментор);
 пријава за избор на предмети од академска обука (O4ПАОПријава за избор на предмети за

академска обука); договор за студирање (O5ДСДоговор за студирање); потврда за уплатена прва рата од школарината; потврда за уплата од 250 евра во денарска противвредност за Универзитетската школа задокторски студии.Студентите при запишувањето ги поднесуваат и оригиналните документи за пријавување што гииспратиле со електронска порака.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на23.12.2021 година (четврток) со почеток во 10.00 часот, докторантката м-р Детрина Алишани Сопи ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: ,,Брачниот имотен режим во Северна Македонија и Косово. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа MS TEAMS. 

Од Правниот факултет     

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје 

14/12/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 23.12.2021 година (четврток) со почеток во 15.30 часот, докторантката м-р Фатима Салифоска ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: ,,Цивилизациските темели на геополитиката на Балканот низ призмата на македонско-турските односи Одбраната ќе се одржи на електронската платформа MS TEAMS. 

Од Правниот факултет     

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје 

14/12/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 17.12.2021 година (петок) со почеток во 13 часот, докторантката м-р Вероника Рашковска ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: ,,ГРАНИЦИ НА СЛОБОДАТА НА ТВОРЕШТВОТО ВО ДИГИТАЛНОТО НОВИНАРСТВО – ГРАЃАНСКО ПРАВНИ АСПЕКТИ.     

Одбраната ќе се одржи во Нова Сала за ННС во просториите на Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.    

Од Правниот факултет     

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје   

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 24.12.2021год. (петок) во 15.30 часот докторандот м-р Марија Андреева ќе ја брани својата докторска дисертација на тема Влијанието на политичкиот дијалог врз политичката култура: Студија на македонскиот случај“ 

Одбраната ќе се одржи на преку електронската платформа MS TEAMS.

Од Правниот факултет    

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

12/13/2021

.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на22.12.2021 год. (среда) во 11.00 часот докторандот м-р Арменд Аслани ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: Криминално-политички аспекти на кривичните дела против службената должност во Република Македонија во периодот од 2010 до 2018 година.   

Одбраната ќе се одржи на Правен факултет “Јустинијан Први“ во Скопје, во свечената сала на факултетот (амф. 1). 

Од Правниот факултет    

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје  

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на14.12.2021 година (вторник) со почеток во 12 часот, докторантката м-р Билјана Дончевска ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: ,,Правна заштита на базите на податоци – предизвици на современото дигитално општество.   

Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.  

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на15.12.2021 година (среда) со почеток во 14 часот, докторантката м-р Мелани Новаковска ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: ,,Влијанието на образовните квалификации врз успешноста на менаџерите за односи со јавноста.   

Одбраната ќе се одржи во на електронската платформа MS TEAMS.