ДОГОВОРНО ПРАВО: ТЕРМИНИ ЗА ПОСЕТА НА ГРАЃАНСКИ СУДЕЊА

Во прилог се дадени термините за посета на граѓански судења пред Основниот суд Скопје 2 Скопје, за студентите кои што ја слушаат студиската програма договорно право, како задолжителна, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Притоа, на списокот се наоѓаат и студенти кои што се запишани во IX-тиот семестар. Следењето судења, за овие студенти, се однесува единствено доколку ја слушаат студиската програма договорно право како задолжителна, а инаку е опционо. Термините и распоредот по групи се фиксни и не подлежат на промени, од причина што составот на групите е најавен на Судската полиција. Студентите се должни со себе да носат индекс и документ за лична идентификација. Исто така, студентите кои што посетуваат судења се должни да се најават во Судот десет минути пред соодветниот термин на рочиштето.

Термините за посета на граѓански судења пред Основниот суд Скопје 2 Скопје. ТУКА

Н. Гавриловиќ