Испит по предметите Односи со медиумите-практикум, Деловна комуникација дополнителна сесија

Испитот по предметот односи со медиумите-практикум ќе се одржи на 1.11.2017 во 14 часот во новинарската лабораторија.
Испитот по предметот деловна комуникација ќе се одржи на 2.11.2017 во 14 часот во новинарската лабораторија.