Националните експерти ги анализираат условите за вработување на „мобилните работници“ во Европа за време на здравствената криза поради COVID-19

Учесниците на проектот MOBILEurope, CSIT UNIÓN PROFESIONAL, која ја претставува Шпанија, заедно со универзитетите во Белград (Србија), Тесалија (Грција), Лисабон Нова (Португалија), Свети Кирил и Методиј (Северна Македонија) и Институтот за јавни работи од Полска, одржаа состанок во Белград (Србија) на 25 октомври 2023 година. Проектот, финансиран со средства од Европската Унија, го анализира колективното договарање за мобилните работници (гранични, привремени и мигранти) во Европа за време на пандемијата COVID-19. На овој состанок претставници од Универзитетот Кирил и Методиј Скопје, беа професорите од Правниот факултет „Јустинијан Први“– проф д-р Димитар Гелев, проф д-р Билјана Петревска и проф д-р Лазар Јовевски.

Партнерите на проектот ги споделија своите национални анализи спроведени со цел анализирање на работните односи на ниво на ЕУ и земјите кандидати, идентификувајќи ги разликите помеѓу овие системи, положбата на мобилните работници во нивните земји од дестинација, влијанието на социјалниот дијалог и колективното договарање за време на пандемијата COVID-19, како и идентификување на негативните влијанија на здравствената криза врз мобилните работници во однос на вработувањето, работните услови и социјалната заштита.

Прелиминарните заклучоци од првата фаза на истражувањето се следниве:

– Постојат одредени потешкотиите што се среќаваат при вклучувањето на мобилните работници во оваа студија, поради постоењето на јазични бариери или отсуството на договорни прописи.

– Отсуството на претходни студии на темата што се анализира, што го прави проектот „пионер“ на оваа тема.

– Постоење на големи разлики помеѓу земјите-партнери на проектот за прашања поврзани и со условите за вработување на мобилните работници и со постоењето на специфични прописи или отсуството на имплементација на прописите на заедницата за учество на овие работници во колективното договарање со цел воспоставување пристојни и гарантирани услови за работа.

Финансиран од Европската Унија. Сепак, искажаните ставови и мислења се само на авторот(ите) и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската комисија. Ниту Европската унија, ниту органот што го доделува не може да биде одговорен за нив.