СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСЛОВ НА ТРУДОТ ДАТУМ ЧАС ПРОСТОРИЈА

 

Ема Анѓелкоска Стекнување право на сопственост врз основа на закон 15.11.2023

((СРЕДА)

12:00 Стара сала за ННС
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux