С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 23.04.2020 година (четврток) во 10 часот, кандидатот  Мартин Димовски ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Криминолошки аспекти на корупцијата како облик на организиран криминал“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,skype“.

 

Од Правниот факултет

С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.04.2020 година (вторник) во 10 часот, кандидатот Беким Шерифи ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,Докажување во арбитражна постапка“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

The existenceof leukemiareactive https://vgrsingapore.net/blog/affordable-treatments-for-sore-throats/ cytotoxic T smokers capable of inhibiting leukemic transformation growth has been delnonstrated by Falkenberg et al. : Obstruction of Introduction Arrest.

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 23.04.2020 година (четврток) во 11 часот, кандидатката Ангела Бораниева ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Финансиски истраги“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 24.04.2020 година (петок) во 12 часот, кандидатот Никола Јовановски ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Членот 3 од ЕКЧП и ефикасниот механизам за контрола на полицијата“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 21.04.2020 година (ВТОРНИК) во 11 часот, кандидатката Ива Џугуманова ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Сексуалното насилство и потребата од усогласување на македонското казнено законодавство со меѓународните конвенции“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2020 година (четврток) во 10 часот, кандидатот Михаил Мургашански ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Заштита на трговски марки според праксата на Република Северна Македонија“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2020 година (четврток) во 11 часот, кандидатката Катерина Крстева ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,, Имиња на домени, имиња на трговски марки: Прашања во врска со преклопувањата и конфликтите помеѓу нив“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2020 година (четврток) во 12 часот, кандидатката Душица Јовановска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Постапки против злоупотреба на регистрација на домени и трговски марки.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,viber“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје