Односи со јавност – прв циклус

П Р В А   Г О Д И Н А

ПРВ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Теорија на односите со јавноста3,56Теорија на односите со јавноста
2Македонски јазик и стилистика3,56
3Вовед во право3,56Вовед во право
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ВТОР СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Политички систем3,56Политички систем
2Европска интеграција на РМ3,56Европска интеграција на РМ
3Економика3,56Економика
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56

 

В Т О Р А   Г О Д И Н А

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Јавна администрација3,56Јавна администрација
2Социопсихолошки аспекти на односите со јавност3,56Социопсихолошки аспекти на односите со јавност
3Маркетинг3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Политичка пропаганда и убедување3,56Политичка пропаганда и убедување
2Основи на менаџмент3,56
3Современи политички системи3,56Современи политички системи
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Н А

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Меѓународни политички односи3,56
2Односи со медиумите3,56Односи со медиумите
3Јавно мислење3,56Јавно мислење
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Техники на односите со јавноста3,56Техники на односите со јавноста
2Говорништво и невербална комуникација3,56Говорништво и невербална комуникација
3Информатичко-комуникациска технологија и односите со јавноста3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56
ПредметНаставаКредитиСилабуси

 

Изборни предмети од Факултетот

(од прв до шести семестар)

Врзани изборни предмети:

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Основни институти на јавно и приватно право3,56
2Етика во односи со јавност3,56

 

Други изборни предмети:

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Етика на новинарството3,56
2Истражувачко новинарство3,56Истражувачко новинарство
3Е-Новинарство3,56
4Агенциско новинарство3,56
5Медиумите и правата на децата3,56Медиумите и правата на децата
6Радио новинарство3,56Радио новинарство
7ТВ новинарство3,56ТВ Новинарство
8Печатени медиуми3,56Печатени медиуми
9Мировно и воено новинарство3,56Мировно и воено новинарство
10Заштита на лични податоци3,56
11Известување и уредување во новинарство -практикум3,56
12Интервју3,56Интервју
13Графиката и дизајнот во новинарството3,56
14Дигитална демократија3,56
15Интеркултурна комуникација3,56Интерна комуникација
16Политички маркетинг3,56
17Интерна комуникација3,56
18Односи со јавноста во услови на криза3,56Односи со јавноста во услови на криза
19Човечки ресурси3,56Човечки ресурси