Односи со јавност – прв циклус

П Р В А   Г О Д И Н А

ПРВ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Теорија на односите со јавноста3,56
2Македонски јазик и стилистика3,56
3Вовед во право3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ВТОР СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Политички систем3,56
2Европска интеграција на РМ3,56
3Економика3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56

 

В Т О Р А   Г О Д И Н А

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Јавна администрација3,56
2Социопсихолошки аспекти на односите со јавност3,56
3Маркетинг3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Политичка пропаганда и убедување3,56
2Основи на менаџмент3,56
3Современи политички системи3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Н А

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Меѓународни политички односи3,56
2Односи со медиумите3,56
3Јавно мислење3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Техники на односите со јавноста3,56
2Говорништво и невербална комуникација3,56
3Информатичко-комуникациска технологија и односите со јавноста3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56
ПредметНаставаКредитиСилабуси

 

Изборни предмети од Факултетот

(од прв до шести семестар)

Врзани изборни предмети:

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Основни институти на јавно и приватно право3,56
2Етика во односи со јавност3,56

 

Други изборни предмети:

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Етика на новинарството3,56
2Истражувачко новинарство3,56
3Е-Новинарство3,56
4Агенциско новинарство3,56
5Медиумите и правата на децата3,56
6Радио новинарство3,56
7ТВ новинарство3,56
8Печатени медиуми3,56
9Мировно и воено новинарство3,56
10Заштита на лични податоци3,56
11Известување и уредување во новинарство -практикум3,56
12Интервју3,56
13Графиката и дизајнот во новинарството3,56
14Дигитална демократија3,56
15Интеркултурна комуникација3,56
16Политички маркетинг3,56
17Интерна комуникација3,56
18Односи со јавноста во услови на криза3,56
19Човечки ресурси3,56