Вонредни професори

1. Бачовска Недиќ, д-р Јасна 15. Мисоски, д-р Бобан
2. Блажевска, д-р Даниела 16. Наумовски, д-р Васко
3.  Божиновски, д-р Владимир 17. Петревска, д-р Биљана
4. Брсакоска-Базеркоска, д-р Јулија 18. Пржеска, д-р Тина
5. Василевска, д-р Иванка 19. Рајчиновска Пандева, д-р Ирена
6.  Гавриловиќ, д-р Ненад 20. Рашковски, д-р Драги
7.  Гоцевски, д-р Драган 21.  Ристов, д-р Ангел
8. Груевска Дракулевски, д-р Александра 22. Ристова-Астеруд, д-р Кaролина
9.  Деаноска Трендафилова, д-р Александра 23. Спасеновски, д-р Александар
10. Илиќ Димоски, д-р Дивна 24. Спасевски, д-р Дарко
11. Зафироски, д-р Јован 25.  Стратилати Михајлова, д-р Елена
12. Здравева, д-р Неда 26. Шумановска-Спасовска, д-р Ивана
13. Јовевски, д-р Лазар 27.
14. Марковиќ д-р Ненад 28.
29.