Студии по новинарство – прв циклус

П Р В А   Г О Д И Н А

ПРВ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Комуникологија3,56Комуникологија
2Вовед во право3,56Вовед во право
3Македонски јазик и новинарска стилистика3,56
4Англиски јазик
(опционен предмет од Универзитетот)
3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ВТОР СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Новинарски жанрови3,56Новинарски жанрови
2Економика3,56Економика
3Современа европска и македонска историја3,56Современа европска и македонска историја
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

В Т О Р А   Г О Д И Н А

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Политички систем3,56Политички систем
2Европски интеграции3,56Европски интеграции
3Применета економика3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Човекови права во РМ3,56Човекови права на РМ
2Теории на новинарството3,56Теории на новинарство
3Реторика3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Н А

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Медиумите и глобализацијата3,56Медиумите и глобализацијата
2Слобода на изразувањето3,56Слобода на изразување
3Јавно мислење3,56Јавно мислење
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Јавна администрација3,56Јавна администрација
2Меѓународни политички односи3,56Меѓународни политички односи
3Основни институти на јавно и приватно право3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56

 

Изборни предмети од Факултетот

(од прв до шести семестар)

Врзан изборен предмет:

1Етика на новинарството 3,56

 

Други изборни предмети:

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Истражувачко новинарство3,56Истражувачко новинарство
2Е-Новинарство3,56
3Агенциско новинарство3,56Агенциско новинарство
4Медиумите и правата на децата3,56Медиуми и правата на децата
5Радио новинарство3,56Радио новинарство
6ТВ новинарство3,56ТВ Новинарство
7Печатени медиуми3,56Печатени медиуми
8Мировно и воено новинарство3,56Мировно и воено новинарство
9Заштита на лични податоци3,56Заштита на лични податоци
10Уредување во новинарство -практикум3,56Уредување во новинарство -практикум
11Известување во новинарство - практикум3,56Известување во новинарство - практикум
12Графиката и дизајнот во новинарството3,56Графиката и дизајнот во новинарството
13Дигитална демократија3,56
14Интеркултурна комуникација3,56Интерна комуникација
15Политички маркетинг3,56