Студии по новинарство – прв циклус

П Р В А   Г О Д И Н А

ПРВ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Комуникологија3,56
2Вовед во право3,56
3Македонски јазик и новинарска стилистика3,56
4Англиски јазик
(опционен предмет од Универзитетот)
3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ВТОР СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Новинарски жанрови3,56
2Економика3,56
3Современа европска и македонска историја3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

В Т О Р А   Г О Д И Н А

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Политички систем3,56
2Европски интеграции3,56
3Применета економика3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Човекови права во РМ3,56
2Теории на новинарство3,56
3Реторика3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Н А

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Медиумите и глобализацијата3,56
2Слобода на изразувањето3,56
3Јавно мислење3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Јавна администрација3,56
2Меѓународни политички односи3,56
3Основни институти на јавно и приватно право3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56

 

Изборни предмети од Факултетот

(од прв до шести семестар)

Врзан изборен предмет:

1Етика на новинарството 3,56

 

Други изборни предмети:

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Истражувачко новинарство3,56
2Е-Новинарство3,56
3Агенциско новинарство3,56
4Медиумите и правата на децата3,56
5Радио новинарство3,56
6ТВ новинарство3,56
7Печатени медиуми3,56
8Мировно и воено новинарство3,56
9Заштита на лични податоци3,56
10Уредување во новинарство -практикум3,56
11Известување во новинарство - практикум3,56
12Графиката и дизајнот во новинарството3,56
13Дигитална демократија3,56
14Интеркултурна комуникација3,56
15Политички маркетинг3,56