Политички студии – прв циклус

П Р В А   Г О Д И Н А

ПРВ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Вовед во наука за политика47
2Политички47
теории
3Вовед во право47
4Странски јазик35
5Изборен предмет од основната насока35

 

ВТОР СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Конституциона-47
лизам
2Политички систем47
3Политичка економија47
4Изборен предмет од другата насока35
5Опционен предмет23

 

В Т О Р А   Г О Д И Н А

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Современа македонска историја47
2Современи политички теории47
3Политичка социологија47
4Изборен предмет од основната насока35
5Изборен предмет од основната насока35

 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Цивилно општество47
2Политички партии и интересни групи47
3Јавна администрација47
4Изборен предмет од другата насока35
5Опционен предмет23

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Н А

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Економски систем и47
економска политика
2Меѓународни политички односи47
3Политичка филозофија47
4Изборен предмет од основната насока35
5Изборен предмет од основната насока35

 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Јавно мислење и масовни комуникации47
2Применета политика47
3Современи политички системи47
4Изборен предмет од другата насока35
5Опционен предмет23

 

Изборни предмети од насоката:

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ, ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ И ДИПЛОМАТИЈА

(од прв до осми семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Теории за европски интеграции35
2Право и институции на ЕУ35
3Заедничка надворешна и безбедносна политика35
4Заеднички политики на ЕУ35
5Меѓународно право во граѓанска војна35
6Историја на дипломатија35
7Меѓународно право за правата на човекот35
8Мирно решавање на спорови35
9Географија и геополитика35
10Дигитална демократија35
11Странски јазик35

 

Изборни предмети од насоката:

ПРИМЕНЕТА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

(од прв до осми семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Современа македонска политика и
политички систем на Македонија
35
2Политички систем на ЕУ35
3Избори и изборни системи35
4Модели на демократија35
5Етницитет, нација и држава35
6Политичка култура35Политичка култура
7Економика на јавен сектор35
8Човекови права во РМ35
9Политичка психологија35
10Дигитална демократија35
11Странски јазик35

 

Опциони предмети:

(од прв до осми семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Глобализација23
2Илегална имиграција и
трговија со луѓе во ЕУ
23
3Маркетинг23
4Мултикултурализмот и ЕУ23
5Основи на статистика23
6Политичка антропологија23
7Политичка митологија23
8Политичка психологија23
9Политички системи во земјите од
Југоисточна Европа
23
10Развојот и човековите права23
11Реторика23
12Суверенитет теорија и практика23
13Федерализам, регионализам и демократија23
14Феминистички теории за политиката23
15Деловни финансии23