Политички студии – прв циклус

П Р В А   Г О Д И Н А

ПРВ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Вовед во наука за политика47Вовед во наука за политика
Introduction to Political Science
2Политички теории47Политички теории
Political theories
3Вовед во право47Вовед во право
Introduction to law
4Странски јазик35
5Изборен предмет од основната насока35

 

ВТОР СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Конституционализам47Конституционализам
Constitutionalism
2Политички систем47Политички систем
Political system
3Политичка економија47Политичка економија
Political Economy
4Изборен предмет од другата насока35
5Опционен предмет23

 

В Т О Р А   Г О Д И Н А

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Современа македонска историја47Современа македонска историја
Contemporary macedonian history
2Современи политички теории47Современи политички теории
Contemporary political theories
3Политичка социологија47Политичка социологија
Political sociology
4Изборен предмет од основната насока35
5Изборен предмет од основната насока35

 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Цивилно општество47Цивилно општество
Civil society
2Политички партии и интересни групи47Политички партии и интересни групи
Political parties and interest groups
3Јавна администрација47Јавна администрација
Public administration
4Изборен предмет од другата насока35
5Опционен предмет23

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Н А

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Економски систем и економска политика47Економски систем и економска политика
Economic system and economic policy
2Меѓународни политички односи47Меѓународни политички односи
International relations
3Политичка филозофија47Политичка филозофија
Political Psyhology
4Изборен предмет од основната насока35
5Изборен предмет од основната насока35

 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Јавно мислење и масовни комуникации47Јавно мислење и масовни комуникации
Public Opinion and Mass Media
2Применета политика47Применета политика
3Современи политички системи47Современи политички системи
Contemporary political systems
4Изборен предмет од другата насока35
5Опционен предмет23

 

Изборни предмети од насоката:

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ, ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ И ДИПЛОМАТИЈА

(од прв до осми семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Теории за европски интеграции35Теории за европски интеграции
Theories of European Integration
2Право и институции на ЕУ35Право и институции на ЕУ
EU Law and EU Institutions
3Заедничка надворешна и безбедносна политика35Заедничка надворешна и безбедносна политика
Common Foreign and Security Policy of EU
4Заеднички политики на ЕУ35Заеднички политики на ЕУ
Common EU policies
5Меѓународно право во граѓанска војна35Меѓународно право во граѓанска војна
The Law of Internal Armed Conflicts
6Историја на дипломатија35Историја на дипломатија
History of Diplomacy
7Меѓународно право за правата на човекот35Меѓународно право за правата на човекот
International Human Rights Law
8Мирно решавање на спорови35Мирно решавање на спорови
Peaceful Settlement of Disputes
9Географија и геополитика35Географија и геополитика
Geography and Geopolitics
10Дигитална демократија35Дигитална демократија
Digital Democracy
11Странски јазик35Странски јазик
Foreign language

 

Изборни предмети од насоката:

ПРИМЕНЕТА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

(од прв до осми семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Современа македонска политика и
политички систем на Македонија
35Современа македонска политика и политички систем на Македонија
Contemporary Macedonian politics and Macedonian political system
2Политички систем на ЕУ35Политички систем на ЕУ
Political system of the EU
3Избори и изборни системи35Избори и зборни системи
Elections and Electoral Systems
4Модели на демократија35Модели на демократија
Models of Democracy
5Етницитет, нација и држава35Етницитет, нација и држава
Ethnicity, Nation and the State
6Политичка култура35Политичка култура
Political Culture
7Економика на јавен сектор35Економика на јавен сектор
Economics of the Public Sector
8Човекови права во РМ35Човекови права во РМ
Human Rights in RM
9Политичка психологија35Политичка психологија
Political Psychology
10Дигитална демократија35Дигитална демократија
Digital Democracy
11Странски јазик35Странски јазик

 

Опциони предмети:

(од прв до осми семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Глобализација23Глобализација
Globalisation
2Илегална имиграција и
трговија со луѓе во ЕУ
23Илегална имиграција и
трговија со луѓе во ЕУ
Illegal Immigration and Human Trafficking in the EU
3Маркетинг23Маркетинг
Marketing
4Мултикултурализмот и ЕУ23Мултикултурализмот и ЕУ
Multiculturalism and EU
5Основи на статистика23Основи на статистика
Basics of Statistics
6Политичка антропологија23Политичка антропологија
Political anthropology
7Политичка митологија23Политичка митологија
Political mythology
8Политичка психологија23Политичка психологија
Political psyhology
9Политички системи во земјите од
Југоисточна Европа
23Политички системи во земјите од Југоисточна Европа
Political Systems in Southeast Europe
10Развојот и човековите права23Развојот и човековите права
11Реторика23Реторика
Rhetoric
12Суверенитет теорија и практика23Суверенитет теорија и практика
Sovereignty -Theory and Practice
13Федерализам, регионализам и демократија23Федерализам, регионализам и демократија
Federalism, regionalism and democracy
14Феминистички теории за политиката23Феминистички теории за политиката
Feminist Theories on Politics
15Деловни финансии23Деловни финансии
Menagerial finance