Политички студии – прв циклус

П Р В А   Г О Д И Н А

ПРВ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Вовед во наука за политика 4 7 Вовед во наука за политика
Introduction to Political Science
2 Политички теории 4 7 Политички теории
Political theories
3 Вовед во право 4 7 Вовед во право
Introduction to law
4 Странски јазик 3 5
5 Изборен предмет од основната насока 3 5
Wordpress Table Plugin

 

ВТОР СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Конституционализам 4 7 Конституционализам
Constitutionalism
2 Политички систем 4 7 Политички систем
Political system
3 Политичка економија 4 7 Политичка економија
Political Economy
4 Изборен предмет од другата насока 3 5
5 Опционен предмет 2 3
Wordpress Table Plugin

 

В Т О Р А   Г О Д И Н А

ТРЕТ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Современа македонска историја 4 7 Современа македонска историја
Contemporary macedonian history
2 Современи политички теории 4 7 Современи политички теории
Contemporary political theories
3 Политичка социологија 4 7 Политичка социологија
Political sociology
4 Изборен предмет од основната насока 3 5
5 Изборен предмет од основната насока 3 5
Wordpress Table Plugin

 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Цивилно општество 4 7 Цивилно општество
Civil society
2 Политички партии и интересни групи 4 7 Политички партии и интересни групи
Political parties and interest groups
3 Јавна администрација 4 7 Јавна администрација
Public administration
4 Изборен предмет од другата насока 3 5
5 Опционен предмет 2 3
Wordpress Table Plugin

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Н А

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Економски систем и економска политика 4 7 Економски систем и економска политика
Economic system and economic policy
2 Меѓународни политички односи 4 7 Меѓународни политички односи
International relations
3 Политичка филозофија 4 7 Политичка филозофија
Political Philosophy
4 Изборен предмет од основната насока 3 5
5 Изборен предмет од основната насока 3 5
Wordpress Table Plugin

 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Јавно мислење и масовни комуникации 4 7 Јавно мислење и масовни комуникации
Public Opinion and Mass Media
2 Применета политика 4 7 Применета политика
3 Современи политички системи 4 7 Современи политички системи
Contemporary political systems
4 Изборен предмет од другата насока 3 5
5 Опционен предмет 2 3
Wordpress Table Plugin

 

Изборни предмети од насоката:

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ, ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ И ДИПЛОМАТИЈА

(од прв до осми семестар)

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Теории за европски интеграции 3 5 Теории за европски интеграции
Theories of European Integration
2 Право и институции на ЕУ 3 5 Право и институции на ЕУ
EU Law and EU Institutions
3 Заедничка надворешна и безбедносна политика 3 5 Заедничка надворешна и безбедносна политика
Common Foreign and Security Policy of EU
4 Заеднички политики на ЕУ 3 5 Заеднички политики на ЕУ
Common EU policies
5 Меѓународно право во граѓанска војна 3 5 Меѓународно право во граѓанска војна
The Law of Internal Armed Conflicts
6 Историја на дипломатија 3 5 Историја на дипломатија
History of Diplomacy
7 Меѓународно право за правата на човекот 3 5 Меѓународно право за правата на човекот
International Human Rights Law
8 Мирно решавање на спорови 3 5 Мирно решавање на спорови
Peaceful Settlement of Disputes
9 Географија и геополитика 3 5 Географија и геополитика
Geography and Geopolitics
10 Дигитална демократија 3 5 Дигитална демократија
Digital Democracy
11 Странски јазик 3 5 Странски јазик
Foreign language
Wordpress Table Plugin

 

Изборни предмети од насоката:

ПРИМЕНЕТА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

(од прв до осми семестар)

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Современа македонска политика и
политички систем на Македонија
3 5 Современа македонска политика и политички систем на Македонија
Contemporary Macedonian politics and Macedonian political system
2 Политички систем на ЕУ 3 5 Политички систем на ЕУ
Political system of the EU
3 Избори и изборни системи 3 5 Избори и зборни системи
Elections and Electoral Systems
4 Модели на демократија 3 5 Модели на демократија
Models of Democracy
5 Етницитет, нација и држава 3 5 Етницитет, нација и држава
Ethnicity, Nation and the State
6 Политичка култура 3 5 Политичка култура
Political Culture
7 Економика на јавен сектор 3 5 Економика на јавен сектор
Economics of the Public Sector
8 Човекови права во РСМ 3 5 Човекови права во РМ
Human Rights in RM
9 Политичка психологија 3 5 Политичка психологија
Political Psychology
10 Дигитална демократија 3 5 Дигитална демократија
Digital Democracy
11 Странски јазик 3 5 Странски јазик
Wordpress Table Plugin

 

Опциони предмети:

(од прв до осми семестар)

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Глобализација 2 3 Глобализација
Globalisation
2 Илегална имиграција и
трговија со луѓе во ЕУ
2 3 Илегална имиграција и
трговија со луѓе во ЕУ
Illegal Immigration and Human Trafficking in the EU
3 Маркетинг 2 3 Маркетинг
Marketing
4 Мултикултурализмот и ЕУ 2 3 Мултикултурализмот и ЕУ
Multiculturalism and EU
5 Основи на статистика 2 3 Основи на статистика
Basics of Statistics
6 Политичка антропологија 2 3 Политичка антропологија
Political anthropology
7 Политичка митологија 2 3 Политичка митологија
Political mythology
8 Политичка психологија 2 3 Политичка психологија
Political psyhology
9 Политички системи во земјите од
Југоисточна Европа
2 3 Политички системи во земјите од Југоисточна Европа
Political Systems in Southeast Europe
10 Развојот и човековите права 2 3 Развојот и човековите права
11 Реторика 2 3 Реторика
Rhetoric
12 Суверенитет теорија и практика 2 3 Суверенитет теорија и практика
Sovereignty -Theory and Practice
13 Федерализам, регионализам и демократија 2 3 Федерализам, регионализам и демократија
Federalism, regionalism and democracy
14 Феминистички теории за политиката 2 3 Феминистички теории за политиката
Feminist Theories on Politics
15 Деловни финансии 2 3 Деловни финансии
Menagerial finance
Wordpress Table Plugin

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux